Blog Joomla Design by Best Web Hosting

Könyvtárhasználati szabályzat

(Az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján)

A könyvtár használója lehet mindenki (magyar és nem magyar állampolgár), aki aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak megtartására, és arra, hogy elfogadja a könyvtár számítógépes nyilvántartását. A külföldiek beiratkozásához 18 éven felüli magyar állampolgár (kereső személy) kezessége szükséges. 

Kérjük, szíveskedjék a ruhatárban leadni táskáját, szatyrát, felöltőjét, és magával vinni az őrjegyet.

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a könyvtárlátogató személyi adatait regisztráltassa. Kötelező adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím; kérhető, a gyorsabb ügyintézést szolgáló adatok: e-mail-cím, telefonszám. A regisztrált adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adja át és nem hozza nyilvánosságra. Az adatkezelés minden esetben az intézmény Adatkezelési szabályzata szerint történik.

Kérjük, szíveskedjék bejelenteni megváltozott személyi adatait!

Regisztráció alkalmával, beiratkozáskor az adatokat - hivatalos okmány alapján számítógépen rögzítjük, az olvasó pedig vonalkódos olvasójegyet kap, amely más személyre át nem ruházható!

Az olvasójegyet, kérjük, minden alkalommal hozza magával, mert szolgáltatásaink csak ezzel vehetők igénybe! Az elveszett olvasójegyet a könyvtár letiltja.

A 14 éven aluliakat a gyermekkönyvtárba várjuk, de ők is kölcsönözhetnek saját részükre a felnőtt részlegben elhelyezett könyvekből - a médiatári dokumentumokat a gyermekkönyvtárban helyben használhatják.

Beiratkozási díjat kell fizetni, ha az olvasó az alapszolgáltatásokon túli szolgáltatásokat veszi igénybe. Alapszolgáltatások: helybenhasználat, könyvtárlátogatás, információkérés a könyvtári rendszer működéséről.16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóinknak a beiratkozás ingyenes.A beiratkozáskor fénykép készül, amely az elektronikus kölcsönzői adatbázisba kerül be, az esetleges visszaélések elkerülése végett. 

Könyvtárunkban kétféle olvasójegyet lehet váltani, attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat kíván az olvasó előreláthatóan igénybe venni. Diákigazolvánnyal rendelkezők az alapjegy díjának felét és - ha médiaszolgáltatást igényelnek - a kiegészítő olvasójegy teljes árát fizetik.

Beiratkozni csak az esetleges korábbi könyv-, pénztartozás rendezése után lehet!

Tanulók, eltartottak könyvtári tagságához kereső személy (szülő stb., harmadik látogatásig behozni!) adatai és aláírása is szükséges. Az aláírt kezességi nyilatkozat leadásának határideje a beiratkozástól számított 1 hónap - lejárta után a kölcsönzést a nyilatkozat megérkezéséig felfüggesztjük.

Egy olvasónál egy időben 9 kikölcsönzött dokumentum lehet. A könyveket, lemezeket, kottákat 3 hétre, CD-t és DVD lemezeket 1 hétre, kölcsönözzük. Sokak által igényelt könyvek esetében egyedi kölcsönzési időtartam is előfordul. A lejárati határidő szóban, telefonon, levélben,e-mailen 2 alkalommal hosszabbítható (kivéve a más olvasónak előjegyzett könyveket.)

A belső raktári, valamint a Somogyi Gyűjtemény könyvei állományvédelmi okokból egyáltalán nem kivihetők.

A raktárból igényelt kézikönyvek helyben-használata, számítógép-használat előtt az olvasójegyet kérjük a könyvtárosnak bemutatni, leadni.

Késedelmes olvasóinkat írásban figyelmeztetjük, s az így visszahozott könyvekért késedelmi díjat és postaköltséget, és az összes felmerülő költség (posta-, eljárási költség stb.) az olvasót terheli.

Elveszett könyvnek és egyéb dokumentumnak mindig a gyűjteményi értékét(azaz nem föltétlenül a bolti árát) és a beszerzés költségeit (+ 50 %) kell megtéríteni, vagy azt egy másik jó állapotban lévő példányával pótolni.

Internetes hozzáféréssel megtekinthetők a kikölcsönzött dokumentumok valamint az olvasó személyes adatai, előjegyezhetők egyes dokumentumok, meghosszabbítható a kikölcsönzött dokumentumok lejárati határideje.

Ideiglenesen eltiltható a könyvtár használatától az, akinek magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja, a könyvtár dokumentumaiban, felszerelésében kárt tesz.

Kérjük, óvja a könyvtárban használt és a tőlünk kölcsönzött dokumentumokat és a könyvtár berendezéseit!

A könyvtárhasználók javaslatot tehetnek a könyvtárhasználati szabályzat módosítására.