Blog Joomla Design by Best Web Hosting

Könyvajánló Somogyról

1945 elött

 

A Kaposvári Magyar Királyi Állami Főgimnázium emlékkönyve, 1812–1912.

   Kaposvár : Szabó L., 1913. 367 p. (Az igen alapos munkával elkészített emlékkönyv hű tükre a gimnázium akkor már egy évszázados történetének. Tanulmányokat, statisztikákat, visszaemlékezéseket és dokumentumokat egyaránt tartalmaz. Adatgazdagsága és nem utolsósorban kiváló képanyaga azonban nemcsak az iskolatörténet, hanem a somogyi helytörténet és általában a művelődéstörténet kutatói számára is hasznossá teszi.)

 

Beck Gergely: A belsősomogyi ref. egyházmegye története.

   Csurgó: Cs. V. M. Ref. Gimn., 1935. 107 p. (A református lelkész műve gyakorlatilag egyház- és településtörténeti adattár. Közli a lelkészek névsorát is, mégpedig a kezdetektől, tehát az 1550-es évektől az 1930-as évekig.)

 

Bécsy Márton - Prilisauer Adolf: A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium története, 1806-1895.

   Kaposvár : Hagelman K., 1896. 328 p. (A két gimnáziumi tanár méltán híres műve nél-külözhetetlen iskolatörténeti forrás. A megyeszékhely meghatározó szerepű középiskolájának történetét, szervezetét, nevelési munkáját, belső ügyeit, tanárait és tanulóit mutatja be az alapí-tás évszázadában.)

 

Bereczk Sándor: Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlődése.

   Budapest : Arany J. Irod. és Ny. Műint., 1925. 191+48 p. (A műszaki tanácsos könyve a városismeret egyik alapműve. A megyeszékhely történetén kívül foglalkozik az egyes épületekkel, hivatalokkal, tanintézetekkel, vállalatokkal, egyházakkal, egyesületekkel, de a tisztviselőkkel, a múlt és az akkori jelen meghatározó személyiségeivel is. Erőssége a gazdag képanyag. Megjegyzendő, hogy a könyv tartalomjegyzéke valójában tárgymutató.)

 

Bergel József: Kaposvár 40 év óta.

   Kaposvár : Jeiteles-ny., 1877. 71 p. (A kaposvári orvos sajátos hangulatú visszaemlékezése az első somogyi helytörténeti munkák közé tartozik. Egyúttal a helyi zsidóság történetének is fontos forrása.)

 

Bódi Ferenc: A Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium másfél-évszázados története.

   Kaposvár : Új-Somogy-ny., 1943. 372+159 p. (Az első somogyi középiskola másfél évszázados jubileumára megjelent monumentális, kétkötetes munka nemcsak a Somogy me-gyei, hanem általában a magyarországi neveléstörténeti irodalomnak is szerves része. Forrás-értékét növeli a második kötetben közreadott okmánytár.)

 

Burics László: Nagyatád nagyközség múltja és jelene : helységmonográfia.

   Nagyatád : Szerző, 1933. 67 p. (A polgári iskolai tanár művének leghangsúlyosabb témái: a természeti földrajz és a gazdasági élet. A könyv jelentőségét mutatja, hogy 1999-ben reprint kiadásban is megjelent.)

 

Cholnoky Jenő: Balaton.

   Budapest : Franklin, [1937]. 191 p. (A jeles földrajztudós már 67 éves volt, amikor ez a műve megjelent. A 120 képpel illusztrált kötet nem a szűkebben vett szakmának, hanem a nagyközönségnek készült, s szerzőjének nemcsak páratlan hozzáértéséről, hanem a tó és vi-déke iránti szeretetéről is árulkodik.)

 

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.

   II. köt. Budapest : MTA, 1894. 860 p. (A jeles történész monográfiájának reprint kiadása 1985-ben jelent meg. A második kötet több mint száz oldalon keresztül foglalkozik Somogy vármegyével, külön tárgyalva a várakat, a városokat és a többi település történetét.)

 

Csányi Ferenc: Lapok Somogymegye múltjából.

   Kaposvár : Hagelman-ny., 1889. 158 p. (A kaposvári káplán könyve az első somogyi monográfiák közé tartozik. A szerző figyelme számos részterületre terjedt ki a török hódoltság korától a boszorkánypereken át a somogyi céhekig.)

 

Csire István: Vázlat Csurgó múltjából, különös tekintettel az ottani ref. gimnázium és egyház megalapítására.

   Csurgó : Vágó-ny., 1907. 264 p. (A nagybajomi református lelkész ebben a könyvében egyesítette az egyház-, a nevelés- és a helytörténetet. A mű értékéhez jelentősen hozzájárul a terjedelmes függelékben közölt egykorú források sora.)

 

Csorba József: Somogy vármegye ismertetése.

   Pest : Emich-ny., 1857. 221 p. (A jeles orvos műve a megye történetével foglalkozó munkák közül az elsők egyike, de szerzője műveinek sorában időben az utolsó volt. A hatalmas munka, amely sokoldalúan ismerteti Somogy megyét, ma is fontos forrásunk.)

 

Entz Géza - Sebestyén Olga: A Balaton élete.

   Budapest : Kir. Magyar Természettud. Társ., 1942. 366 p. (A Magyar Biológiai Kutatóintézet munkatársainak könyve tudományos igénnyel készült ugyan, de azzal a szándékkal, hogy a Balatont "a legszélesebb körökkel" is megismertesse. A munka több oldalról közelíti meg a tó és vidékének természeti földrajzát, a vízrajztól az éghajlaton át a növény- és állatvilágig.)

 

Fekete Gyula: Az ötven év előtti Kaposvár és fellendülésének korszaka.

   Kaposvár : Új-Somogy, 1929. 82 p. (A neves ügyvéd viszonylag kis terjedelmű munkája annak a helytörténeti memoárirodalomnak az egyik darabja, amely már az ő korában is nagy múltra tekintett vissza. A könyvecske tárgya a megyeszékhely dualizmus kori fejlődése, ezen belül is elsősorban a Németh István polgármester nevével fémjelezhető korszak. Utolsó fejezete a fonyódi fürdőkultúra kialakulásával foglalkozik, mivel a szerző Fonyódot mintegy "Kaposvár külvárosának" tekinti.)

 

Gruber János: Morzsák a negyvenéves asztalról.

   Kaposvár : Gerő Zs., 1913. 224 p. (A kaposvári ügyvéd, lapszerkesztő, politikus és életművész saját élményeit osztja meg az utókorral. Az emlékmorzsák - azaz a könyv egyes fejezetei - a kiegyezés utáni Somogy megye világába kalauzolják el az olvasót.)

 

Gruber János: Morzsák az ötvenéves asztalról.

   Kaposvár : Szabó L., 1925. 158 p. (A szerző előző művének folytatása. A már csaknem nyolcvanéves Gruber még egyszer visszatekint ifjúságának kedves Somogyára, emlékezéseivel pótolhatatlan helyismereti és mentalitástörténeti forrásanyaghoz juttatva az ifjabb nemzedékeket.)

 

Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág.

   Kaposvár : Új-Somogy-ny., 1944. 467 p. (A neves tanfelügyelő és múzeumigazgató mára klasszikussá vált és igen sokat idézett könyve a betyárvilágot főként néprajzi és nem kriminalisztikai jelenségként tárgyalja. A haramiák életrajzát is tartalmazó, számos képpel illusztrált kötet végén név- és tárgymutató segíti az eligazodást.)

 

Gönczi Ferenc: A somogyi gyermek : a somogymegyei földmívesnép gyermeknevelési módjá-nak s a gyermekek különböző szokásainak leírása.

   Csurgó: Cs. V. M. Ref. Gimn., 1937. 312 p. (A kaposvári múzeumigazgató immár szintén klasszikussá vált művének tartalmát jól tükrözi a hosszú alcím. A néprajzi munka rendkívül részletesen járja körül a témát a viselős asszonyok táplálkozásától a gyermekek betegségein át a gyermekjátékokig és a gyermeki népszokásokig.)

 

Hirsch Alfréd: Somogy vármegye gazdasági monographiája : agrarstatistikai tanulmány.

   Budapest : Grill, 1903. 107 p. (A megye mezőgazdaságának állapotát elemző tanulmány elsősorban a korabeli gazdaközönségnek szól, sok helyen a fejlődés útját is megjelölve. Pontos helyzetfelmérése, nagyszámú adata révén azonban mára a megye agrártörténetét kutatók fontos forrásává vált.)

 

Hortobágyi Ágost: Somogyi Helikon.

   Kaposvár : Szerző, 1928. 244 p. (A nyugalmazott tanfelügyelő munkája a somogyi írók és művészek adattára; betűrendes életrajzgyűjtemény, amelynek nagy előnye, hogy nemcsak a lezárt életpályákat, hanem a kötet megjelenésének idején még élő nagyjainkat is számba vette. A Somogyi Helikon ma is gyakran használt somogyi kézikönyv.)

 

Kurtz Géza - Kristófy Géza: A Cs. és Kir. "Albrecht főherceg" 44. Gyalogezred és a Cs. és Kir. 105. Gyalogezred története.

   Budapest : Merkantil Ny., [1937]. 550 p. (A híres somogyi "rosseb"-ezred múltját hivatásos katonatisztek írták meg. Főként az első világháborúval foglalkozó, de az ezredtörténet korábbi időszakára is visszatekintő munkájuk elsősorban hadtörténeti vállalkozás, ugyanakkor személyi adattár is, amely a tiszteknek, az altiszteknek és az "egyszerű" bakáknak állít emléket.)

 

Melhárd Gyula: Somogyvármegye a rendi országgyűléseken.

   Veszprém : Egyházmegyei Könyvny., 1906. (Az esperesplébános hatalmas munkája elsősorban egykorú okmányok közlésével mutatja be a somogyi önkormányzat múltját 1661-től az 1811-12-es országgyűlésig.)

 

Merényi Oszkár: Berzsenyi Dániel.

   Csurgó: Cs. V. M. Ref. Gimn., [1938]. 240 p. (A jeles irodalomtörténész és Berzsenyi-kutató műve, amely a Csurgói könyvtár című sorozatban jelent meg, sokoldalúan foglalkozik a költővel: életrajzával, lírájának alapvonásaival, nyelvével, versformáival éppúgy, mint levelezésével és más prózai műveivel.)

 

Nádujfalvy József: Somogymegye szociális és gazdasági helyzetképe.

   [Kaposvár] : [Kultúra Könyvny.], 1939. 223 p. (A kötet a két világháború közötti időszak népszerű megyei monográfiája volt. Elsősorban a népességi, a területi és az életviszonyok módszeres vizsgálatát tekintette feladatának, számos statisztikai adat felhasználásával. Nemcsak feltérképezte a megye szociális és gazdasági viszonyait, de a helyzet javítását célzó javaslatokat is tett.)

 

Németh Béla: Szigetvár története.

   Pécs : Pécsi Irod. és Könyvny. Rt., 1903. 391+31 p. (A terjedelmes mű, amely az évszázadokig Somogy megyéhez tartozó Szigetvár történetét tárgyalja, elsősorban a török időkre, s azon belül is Sziget híres ostromára helyezi a hangsúlyt.)

 

Noszlopy Aba Tihamér: Régi Somogy - régi Kaposvár : igaz történetek, elbeszélések és anekdoták Somogyország multjából.

   Kaposvár : Szerző., 1943. 199 p. (A könyv leginkább talán Gruber János híres "Morzsáihoz" hasonlít, hiszen különálló történeteket, emlékdarabkákat rendezett kötetté a szerző. Nem adatokat sorakoztat egymás mellé, inkább a múlt szellemét próbálja megidézni, a megyetörténet "elpihent hőseinek" kíván emléket állítani.)

 

Noszlopy Tivadar: Elmúlt időkből.

   Kaposvár : Hagelman-ny., 1910. 132 p. (A somogyi helytörténeti irodalomnak ez a korai darabja főként abban különbözik Gruber János vagy Noszlopy Aba Tihamér hasonló munkáitól, hogy nem annyira a szerző személyes emlékeinek ad keretet, hanem inkább a régmúlt - az igazán "elmúlt" - időkből mesél el somogyi történeteket.)

 

Nyíri Antal: A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása.

   Csurgó : Cs. V. M. Ref. Gimn., 1939. 192 p. (A gimnáziumi tanár nyelvészeti munkája a Csurgói könyvtár című sorozatban jelent meg. A hangtannal, alaktannal, jelentéstannal és mondattannal foglalkozó fejezetek után népmeséket, népdalokat és népballadákat is közöl. Nagy erőssége a könyvnek a részletes és nagy terjedelmű tájszójegyzék.)

 

Roboz István: A tükörből.

   Kaposvár : Jeiteles H., 1880. 316 p. (A híres kaposvári újságíró a korabeli valóságot bemutató politikai cikkeiből állította össze ezt a gyűjteményt. "Az igazságot kerestem - mondja a szerző -, s iparkodtam tükörbe állítani.")

 

Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.

   Győr : s. n., 1939. 82 p. (Az evangélikus lelkész kis terjedelmű munkája ma is fontos forrás mindazok számára, akik a dél-dunántúli német népesség, illetőleg a helyi protestánsok tör-ténetével foglalkoznak.)

 

Somogy megye adattára 1937.

   Szerk. Zsadányi Oszkár. Pécs : Haladás Ny., 1937. 301+148 p. (A kötet nem egyszerűen a megye, a megyeszékhely és a somogyi települések legfontosabb adatait tartalmazza, hanem tanulmányokat is közöl Somogy múltjáról és jelenéről. Az ismeretekben rendkívül gazdag munkát terjedelmes személyi adattár egészíti ki.)

 

Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre.

   Főszerk. F. Szabó Géza. Budapest : Vármegyei Tisztviselők Orsz. Egyes., [1932]. 514 p. (A kiválóan szerkesztett kézikönyv ma is nélkülözhetetlen forrása Somogy megye két világhábo-rú közötti históriájának. A megye és az egyes járások történetével külön tanulmányok foglal-koznak. A somogyi települések adatait járások szerinti csoportosításban közli, nem feledkezve meg a jeles személyiségek rövid életrajzáról sem. A gyorsabb eligazodást összesítő helynév-mutató segíti.)

 

Somogy vármegye.

  Szerk. Csánki Dezső. Budapest : Orsz. Monogr. Társ., [1914]. 655 p. (A Magyarország vármegyéi és városai című sorozatban megjelent monográfia mindmáig a Somogy megyei helytörténeti kutatás legfontosabb kézikönyve. Azzá teszi kiváló szerkesztése, gazdag szöveg- és képanyaga, igényessége. A kutatók által csak "Csánki"-ként emlegetett kötet legértékesebb része talán a településtörténeti adattár, a kronologikus felépítésű megyetörténeti rész és a megye nemes családainak szentelt fejezet.)

 

Somogymegye Trianon után.

   Szerk. Dömjén Miklós. Budapest : Szerző, [1932]. 258 p. (A kézikönyv nagy értéke a gazdag fényképes adattár, amely a megyeszékhely és az egyes járások jelentős személyiségeit mutatja be. Ugyanakkor fontos tanulmányokat is tartalmaz, amelyek a megye gazdasági és kulturális életét jellemzik.)

 

Somogyvármegye kis lexikonja.

   Összeáll. Sipos György. Kaposvár : Új-Somogy-ny., 1937. 320 p. (A most is nagyon jól használható kézikönyv címéhez méltóan tömören, lexikonszerűen foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az 1930-as évek Somogyáról. Elsősorban községi és közigazgatási adattár, de egyebek mellett az egyesületekre, iskolákra, egyházakra, iparosokra vonatkozó információk gazdag tárháza is.)

 

Somogyvármegyei gazdaságtörténeti adatok.

   Összeáll. Melhárd Gyula. Kaposvár : Jancsovits-ny., 1896. 74 p. (A millennium évében megjelent kötetet Mernye tudós plébánosa állította össze. A számos adatot és táblázatot tartalmazó munka fontos forrása a megye gazdaságtörténetével foglalkozó kutatásoknak.)

 

Szaplonczay Manó: A Somogyi Balatonpart községei mint nyaraló és fürdőhelyek.

   [Kaposvár] : Röthler Gy., 1896. 85 p. (A vármegye tiszti főorvosának könyvecskéje egyszerre dokumentálja és ösztönzi a balatoni fürdőkultúra, a Balaton-kultusz fejlődését.)

 

Széchenyi Imre: Somogy megye.

   Budapest: MTA, 1892. 41 p. (A kis terjedelmű munka egyike az első megyei monográfiáknak. A vármegye közgazdasági előadójának műve különösen a mezőgazdaság és az agrárpolitika kérdéseivel foglalkozik behatóan.)

 

Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék.

   Budapest : Magyar Városok Monogr., 1939. 932 p. (A hatalmas monográfia második része foglalkozik Somogy megyével, Fóris Anna és Kertész János összeállításában. A megye településeinek bemutatását gazdag személyi adattár követi.)

 

Tamás József: Népművelés Somogyban : népműveléstörténeti monográfia.

   Kaposvár : Fenyvesi B., 1941. 70 p. (A népművelési titkár műve összefoglalást ad a népművelés somogyi fejlődéséről az "első nyomoktól" Berzsenyi Dániel és Nagyváthy János szerepén át egészen a népkönyvtárakig. Ugyanakkor részletesen beszámol az 1940-41. évi népművelési munkáról.)

 

Tóth Endre: A belsősomogyi református egyházmegye Mária Terézia korában.

   Csurgó: Cs. V. M. Ref. Gimn., 1940. 195 p. (A teológiai tanár munkája nem egyszerűen egyháztörténet, nem csupán a hitélet krónikája, hanem részletes településtörténeti adattár is, hiszen ábécérendben ismerteti az egyes gyülekezetek históriáját.)

 

Valentényi Gáspár: A somogymegyei céhek.

   Szekszárd : Molnár, 1909. 144 p. (A tudományos igénnyel íródott mű elsősorban az ipartörténet és a művelődéstörténet kutatóinak érdeklődésére számíthat. A somogyi céhrendszer, a céhek szervezete és belső szabályai mellett olyan kérdésekre is kitér, mint a céhek valláserkölcsi szerepe.)

 

Vármegyei mindenttudó : könyv-kalauz Somogyvármegyéről.

   Szerk. Szilágyi János. Kaposvár : Somogyi Újság, 1926. 306 p. (A cím kissé hangzatos, de jól kifejezi a mű lényegét, hiszen valóban rengeteg adatot tartalmaz az 1920-as évek Somogyáról. A kötet elején található községi adattár például 315 somogyi települést ismertet. A tematikus tartalomjegyzék megkönnyíti a könyvben való tájékozódást.)

 

Vasdényey Imre: Ősi birtokok és birtokosok Somogyvármegyében.

   Kaposvár : Somogyi Újság, 1922. 62 p. (Alapos családtörténeti munka, jobban mondva család- és birtoktörténeti adattár, amelyet még ma is gyakran forgatnak a kutatók.)

 

Véssey Lajosné Somssich Agath: Somssich Pál élete és működése.

   Budapest : Vajna és Bokor, [1944]. 320. (A könyv a 19. század egyik legnevesebb somogyi politikusának, a kaposvári gimnázium pártfogójának életrajzát korabeli dokumentumokon keresztül mutatja be. A mű nemcsak politikai életrajz, hanem egy sokszínű század politika- és eszmetörténete is.)

 

Vikár Béla: Somogymegye népköltése

   Budapest : Kisfaludy Társ., 1905. 472 p. (A kiváló etnográfus munkája hatalmas vállalkozás: a balladákat éppúgy feldolgozza, mint a népdalok különféle nemeit, a meséket és a mondákat. A somogyi néprajzkutatás egyik alapműve a dallamok kottáit is közli.)

1994-1999

1994

Somogy megye.

   [Fotóalbum.] Főszerk. Jákli Péter. Kaposvár : Mark-Komm Kft., 1994. 125 p. (Első ízben jelent meg összefoglaló, színes fotóalbum az ";ezerarcú Somogyország"-ról. A hiányt pótló, nagyon szép kötet információs értékét jelentősen növeli a képaláírások háromnyelvű szövege.)

 

Somogy Megyei Önkormányzat évkönyve, 1990-1994.

   Szerk. Kolber István. Kaposvár : Infomark Bt., 1994. 403 p. (Az adatgazdag kézikönyv a rendszerváltozás után az első összefoglaló kötet a megyei önkormányzat négyéves tevékenységéről. És nemcsak nélkülözhetetlen statisztikai adattár, hanem fontos tanulmánygyűjtemény is, amely az önkormányzat munkájának különböző területeiről tájékoztat. A megye történetéről és jelképeiről ugyancsak olvashatunk a kötetben.)

 

Zsidósors Délkelet-Dunántúlon a XVIII. századtól a holocaustig.

   Szerk. Szili Ferenc. Kaposvár : Somogy M. Levéltár, 1994. 319 p. (A többszerzős kötet a zsidóság történetét bemutató tanulmányok mellett Somogy megye második világháborús zsidó áldozatainak községsoros jegyzékét is közli.)

 

1995

 

Király Lajos: Kalendáriumi jeles napok népszokásai és hiedelmei Somogyban.

   Kaposvár : CSVMTF, 1995. 160 p. (A könyv népszerűségéhez nagyban hozzájárul, hogy rendkívül könnyen áttekinthető. A szerző a naptár napjain vezeti végig az olvasót - január 1-jétől december 31-éig -, tehát kronológia szerint csoportosítja az egyes dátumokhoz fűződő somogyi népszokásokat.)

 

Szántó László: Az 1956-os forradalom Somogyban : válogatott dokumentumok.

   Kaposvár : Somogy M. Levéltár, 1995. 515 p. (A forradalom eseménytörténetét bemutató tanulmány után a kötet a forradalom somogyi dokumentumait teszi közzé kronologikus rendben, de szól a forradalom előzményeiről, valamint a megtorlásról és a szabadságharc emlékének meghamisításáról is.)

 

1996

 

Kaposvári iránytű.

   Szerk. Fekete Gábor. Kaposvár : Start Kezdő Vállalkozókért Alapítvány, 1996. 360 p. (A kézikönyv fő célja, hogy minél teljesebb tájékoztatást adjon a városban található, illetve a várost szolgáló szervezetekről: a hivatalokról, az egyesületekről, a vállalkozásokról. A tárgykörökbe rendezett információk mellett azonban a város múltját is megismerteti az olvasóval: jellegének megfelelő módon, azaz adatszerűen szól a várostörténet főbb eseményeiről, a városvezetőkről, a díszpolgárokról, a műemlékekről, sőt a testvérvárosi kapcsolatokról is. A kötet használatát utcajegyzék és mutatók is segítik.)

 

Szapu Magda: Gyermekjátékok : énekes-táncos, szöveges, mozgásos és sportszerű népi játékok Somogyban.

   Kaposvár : Somogy M. Múzeumok Igazg., 1996. (Az egy évszázad anyagát felölelő, többek között Gönczi Ferenc és Együd Árpád kutatásaira épülő kötettel megszületett a somogyi játékmonográfia. A hiánypótló munka feldolgozza a megyében publikált vagy még publikálatlan teljes gyermekjá-tékanyagot. Nemcsak a néprajztudomány gazdagodott vele, hiszen az eredeti játékok leírásaiból azok kiválóan megtanulhatók és megtaníthatók.)

 

1997

 

Kiss Sándor, M.: Olvasókönyv : Forradalom Somogyban - 1956.

   Budapest : Püski, 1997. 352 p. (A kötet a forradalmi napok szemtanúinak és az események résztvevőinek visszaemlékezéseit közli. Kiemelten foglalkozik a berzencei sortűzzel, és válogatást ad közre az erőszakszervezetek dokumentumaiból is.)

 

1998

 

A Somogy Megyei Közgyűlés négy éve, 1994-1998.

   Szerk. Jákli Péter. Kaposvár : Infomark Kft., 1998. 352 p. (A megyei közgyűlés második önkormányzati ciklusával foglalkozó mű leghangsúlyosabb része természetesen a négyéves munka eredményeit mutatja be adatszerű pontossággal. A kötetet azonban a közgyűlés tevékenységéről alkotott vélemények gyűjteménye, eseménynaptár, sajtótükör, képgyűjtemény és települési adattár is kiegészíti.)

 

Géger Melinda: Képzőművészeti élet Somogyban, 1945-1990.

   Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 1998. 152 p. (A megyei múzeum művészettörténészeinek több mint egy évtizedes munkája nyomán készült könyv hiánypótló munka, hiszen Somogy kortárs művészeti életéről eddig nem született átfogó tanulmány. A színes képekkel illusztrált kötet az egyes művészek munkásságának bemutatása révén adattárként is használható.)

 

Somogy megye kézikönyve.

   Főszerk. Izményi Éva, Nagy Jenő, Troszt Tibor. Hatvan : CEBA, 1998. 988 p. (A Magyarország megyei kézikönyvei című sorozatban megjelent kötet régi hiányt pótol. Bár nem helyettesíti Csánki Dezső 1914-ben megjelent megyei monográfiáját, nagyon jó összefoglalást ad Somogyról. Kitér a megyei földrajzára, történelmére, gazdasági életére, külkapcsolataira is. Legnagyobb értéke a megye településeit bemutató részletes adattár. A speciális adattárban a megyei jeles közéleti személyiségeiről, műemlékeiről, természetvédelmi területeiről egyaránt olvashatunk. Számos kép - köztük sok színes - és angol nyelvű összefoglaló növeli a mű információértékét.)

 

1999

 

Somogy megye : Csurgó és térsége.

   Szerk. Izményi Éva. Hatvan : CEBA, 1999. 154 p.

 

Somogy megye : Marcali-hát.

   Szerk. Izményi Éva. Hatvan : CEBA, 1999. 232 p.

 

Somogy megye : Pogány völgye.

   Szerk. Izményi Éva. Hatvan : CEBA, 1999. 131 p. (A kötetek a Magyarország kisrégiói című sorozatban jelentek meg, melynek célja a megyei kézikönyvek mellett egy-egy tájegység még részletezőbb bemutatása. A sorozat somogyi kötetei gazdag, színes képanyaggal hozzák közel az olvasóhoz a megye változatos tájait. A kisrégió települései után a térség neves személyiségeit mutatják be a szerzők. Ezt információs kalauz követi, majd közszolgálati és gazdasági adattár zárja a kötetet.)

 

Szita Ferenc: Emlékezés és vallomás : a somogyi könyvtárhálózat kiépítéséről és fejlődéséről, 1949-1992.

   Kaposvár : Megyei és Vár. Könyvtár, 1999. 273 p. (A megyei könyvtár volt igazgatója több évtizedes könyvtári tapasztalatából gyűjtött össze egy könyvnyi emléket. A somogyi könyvtártörténet és általában a művelődéstörténet kutatói számára igen becses forrásmunka.)

 

2000-2004

2000

 

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara emlékkönyve.

   Összeáll., szerk. Szántó László. Kaposvár : Somogy M. Ügyvédi Kamara, 2000. 220 p. (Az ügyvédi kamarák megalakulásának 125. évfordulójára megjelent kötet történeti tanulmányt, dokumentumokat, visszaemlékezéseket, portrékat és adattárat egyaránt tartalmaz.)

 

Látnivalók Somogy megyében.

   Főszerk. Dávid János. Miskolc : Well-Press, 2000. 256 p. (A Vendégváró című sorozatban megjelent kötet lényegében idegenforgalmi adattár, amely számos színes fotót és praktikus információt is tartalmaz.)

 

Somogy megye : Dráva mente.

   Szerk. Izményi Éva. Hatvan : CEBA, 2000. 194 p. (A könyvsorozat ismertetését lásd 1999-ben!)

 

Somogy megye helyismereti könyve.

   Szerk. Bősze Sándor, Petrovics István, Simon József. Kaposvár : SMPI, 2000. 163 p. (A kötetet a honismerettel foglalkozók kézikönyvként is használhatják, hiszen a megye földrajzával, régészetével, történetével, irodalmával, színháztörténetével, képzőművészetével, néprajzával egyaránt foglalkozik. Anyagát válogatott bibliográfia is kiegészíti.)

 

Százszorszép Somogy.

   Szerk. Cseicsner Endréné Hegedűs Erika. Kaposvár : Infomark Kft., 2000. 159 p. (A kötet az 1994-ben megjelent fotóalbum folytatása. Szintén a Balatontól a Dráváig mutatja be a megyét művészi fotók sokaságával, három nyelven közölt képaláírásokkal.)

 

2001

 

Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára.

   Szerk. Bősze Sándor. Kaposvár : Somogy M. Levéltár, 2001. 416 p. (Az értékes forráskiadvány, mely az 1860-as években gyűjtött anyagot dolgozza fel, 303 somogyi települést ismertet.)

 

Somogy fauna katalógusa.

   Szerk. Ábrahám Levente. Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2001. 494 p. (A 39 kutató nagy és úttörő munkára vállalkozott, hiszen első ízben próbálták meg összeállítani Somogy megye állatfajainak listáját. A szépen illusztrált könyvet Horn Péter akadémikus is a somogyi zoológusok alapművének tekinti.)

 

Somogy megye népművészete.

   Szerk. Kapitány Orsolya, Imrő Judit. Kaposvár : Somogy M. Múz. Igazg., 2001. 557 p. (A Népművészeti örökségünk című sorozatban megjelent mű a somogyi millenniumi kiadványok egyik legszebbike. Az első, mindenre kiterjedő összefoglalása a megye néprajzának, múltnak és jelennek egyaránt. A tárgyi és szellemi néprajz minden ágát felölelő műhöz részletes bibliográfia és egyedülálló, jórészt színes képanyag tartozik.)

 

Somogy megyei vadászati almanach.

   Szerk. Bod Lajos. Kaposvár : Orsz. M. Vadászkamara S. M. Területi Szerv., 2001. 413 p. (A rendkívül szép felvételekkel illusztrált, reprezentatív kiadvány a somogyi vadgazdálkodás, természetvédelem és vadászat témáját szinte minden oldalról körüljárja. Tanulmányokat éppúgy közöl, mint visszaemlékezéseket, bemutat intézményeket és a vadászattal kapcsolatba került személyiségeket egyaránt. Foglalkozik a művészetek és a vadászat kapcsolatával is.)

 

Somogyi Hírlap millenniumi almanach, 2001.

   Szerk. Kercza Imre. Kaposvár : AS-M Kft. Somogy M. Irod., 2001. 254 p. (A nagyalakú kötetek azokat a tudósításokat tartalmazzák, amelyeket a Somogyi Hírlap közölt a megye településeiről "Almanach"-sorozatában. Az adattárként is használható kötetekben megkönnyíti a tájékozódást, hogy az egyes települések ábécérendben következnek egymás után.)

 

2002

 

Balaton ősztől tavaszig.

   Szerk. Győri Lajos. Budapest : M. Fotóműv. Alkotócsop. Orsz. Szöv., 2002. 80 p. (Rendkívül szép felvételekből válogatott fotóalbum. Anyaga a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége által meghirdetett nyílt fotópályázatra érkezett képekből állt össze.)

 

Bodrossy Leó: A Balaton regénye.

   Budapest : Minerva, 2002. 612 p. (A hatalmas monográfia a Balaton- és a Bakony-vidék kultúrtörténeti fejlődését mutatja be, a tó születésétől kezdve az 1970-es évekig.)

 

Értékteremtő Somogy az ezredfordulón, 1998-2002.

   Kaposvár : Somogy M. Önkorm., 2002. 260 p. (A "sajátosan eklektikus" kötet a megyei önkormányzat tevékenységéről és törekvéseiről ad képet. A mű tanulmánygyűjtemény is, adattár is, de mindenekelőtt kordokumentum, amely a megye ezredfordulós állapotáról ad képet az utókornak.)

 

Honismeret az ezredfordulón : somogyi arcok, vallomások.

   Kaposvár : Somogy M. Honism. Egyes., 2002. 153 p. (Az immáron tízéves Somogy Megyei Honismereti Egyesület ünnepi kiadványa az egyesület működésének, a megyei honismereti mozgalom eredményeinek állít emléket, és mindenekelőtt a megye elhivatott helytörténészeinek munkája előtt tiszteleg. Az interjú- és önéletrajz-gyűjteményt számos fotó díszíti.)

 

Király Lajos: "Híres betyár vagyok..." : a betyár alakja a somogyi népköltészetben.

   Kaposvár : Somogy M. Honism. Egyes., 2002. 206 p. (A neves nyelvész és néprajzkutató könyve pótolhatatlan adattára a somogyi betyárdaloknak, betyárballadáknak és -mondáknak. A szerző a betyárromantika kialakulásával és a földrajzi nevekben tükröződő betyáremlékekkel is foglalkozik. A kottákkal kiegészített könyv értékét összetett mutatórendszer növeli.)

 

Király Lajos: Somogyi népszokások, 1. : A kalendáriumi jeles napok és a falusi társas munka-végzés szokásai.

   Kaposvár : Kaposvári Egyetem, 2002. 220 p. (A könyv szerkezete hasonló az 1995-ben megjelent mű felépítéséhez, de a szerző most jelentősen kibővítette a hét évvel azelőtt kiadott első összefoglalást. A gyűjtők jóvoltából még több helységből közöl adatokat, a szöveghez szemléltetésül fényképeket és kottákat is csatolva.)

 

Pro civitate et comitatu - a közjóért, 1998-2002 : Somogy megye.

   Kaposvár : Somogy M. Önkorm., 2002. [96] p. (A könyv szervesen kapcsolódik az Értékteremtő Somogy az ezredfordulón, 1998-2002 című kötethez. Ez a mű tulajdonképpen színes arcképsorozat a Somogy Megyei Közgyűlés tisztségviselőiről és a megye polgármestereiről, a települések címerével kiegészítve.)


Somogyi Hírlap almanach, 2002.

   Szerk. Kercza Imre. Budapest : Axel Springer, 2002. 254 p. (A könyvsorozat ismertetését lásd 2001-ben!)

 

2003


Papp Árpád - Szili Ferenc: Kapostól a Donig. 2.

   bőv. kiad. Kaposvár : Kaposvár M. J. Város Közgy., 2003. 190 p. (A költő és a nyug. levéltár-igazgató könyve annak a nemzedéknek a sorsát kísérli meg bemutatni, amely "végigjárta a háború borzalmait". A naplótöredékek, hangulatjelentések, tábori lapok és hazaírt levelek megrázó képet festenek "egyszerű" honfitársaink kiszolgáltatottságáról és emberségéről, a doni tragédián kívül az erdélyi harcok és Budapest ostromának eseményeit is felvillantva.)


Somogyi Hírlap almanach, 2003.

   Szerk. Kercza Imre. Budapest : Axel Springer, 2003. 254 p. (A könyvsorozat ismertetését lásd 2001-ben!)

 

Szilvási József: Somogyország labdarúgása, 1903-2003 : Somogy megye labdarúgásának 100 éve.

   Kaposvár : Hitzó I., 2003. (A Somogy Megyei Labdarúgó-szövetség elnökének terjedelmes és adatgazdag munkája mindenekelőtt az egyes sportegyesületek történetét beszéli el, a somogyi telepü-lések ábécérendjében, külön figyelmet fordítva Kaposvár labdarúgásának históriájára. A kötet értékét az olimpiákon részt vett somogyi labdarúgók életrajzai, a futballklubok adattára, valamint a bajnoki tabellák forrásértékű gyűjteménye is növeli.)

 

2004

 

A somogyi sport könyve, 2004.

   Szerk. Kercza Imre. Kaposvár : AS-M Kft., 2004. 111 p. (Ez a kötet, amely a somogyi sport 2004. évéből villant fel emlékezetes pillanatokat, a Somogyi Hírlap új soroza-tának első darabja. A lap arra vállalkozott, hogy évről évre közreadja, ami Somogyban és a világban a somogyi sportolókkal történt. A gazdag képanyagot is felvonultató kötet sportágankénti csoportosításban, többnyire interjúk, színes riportok révén azokkal is megismerteti a somogyi sport eredményeit, akik nem lehettek ott a versenyeken.)

 

Cholnoky Jenő: A mindig szép Balaton : válogatás Cholnoky Jenő írásaiból, 1914-1944.

   Szerk. Németh Ákosné. Balatonfüred : Önkorm. : Városi Könyvtár ; Veszprém : Faa Produkt Ny., 2004. 256 p. (A szerkesztő előszava szerint Cholnoky "itt közreadott, három évtized terméséből válogatott, tematikusan csoportosított írásai és a rajzok, akvarellek hűen tükrözik a 20. század egyik legsokoldalúbb földrajztudósának mély vonzalmát, elkötelezettségét a változó arcú, mindig szép Balaton és csodálatos környéke iránt... Minden írásából érezzük a Balaton-vidék jelenéért és jövőjéért érzett felelősségét és aggodalmát." A kötet értékét Kubassek Jánosnak a geográfus életútját, tudományos munkásságának jelentőségét ismertető tanulmánya, valamint hely- és személynévmutató is emeli.)

 

Horváth Zoltán György: Somogy, Tolna és Baranya középkori templomai a teljesség igényével.

   Budapest : Romanika, 2004. 255 p. (A könyv a Dél-Dunántúlnak azokat a templomait és templomromjait ismerteti, amelyeknél a középkori jelleg "jelenleg is élvezhető mértékben látható". A legfontosabb kronológiai adatokat is tartalmazó szöveg mellett rendkívül látványos fotók mutatják be a műemlékeket, az építészeti értékek mellett a freskókról és szobrokról sem feledkezve meg. A kötet szerkezete egy lehetséges bejárási utat követ, így útikönyvként is használható.)

 

Király István: A Dél-Dunántúl mezőgazdasága és állattenyésztése, 1848-1944.

   Kaposvár : Szerző, 2004. 433 p. (A szerző abból indult ki tanulmánykötetében, hogy Somogy, Tolna és Baranya megye mezőgazdaságának történetében a tárgyalt évszázad során a szarvasmarha-tenyésztés fellendülése volt a legnagyobb jelentőségű folyamat. Azért is, mert együtt járt az egész falusi társadalom átalakulásával. A külön-külön jegyzetekkel ellátott tanulmányok három évtized kutatásainak egy részét foglalják ösz-sze; az első közléshez képest kisebb-nagyobb mértékben átdolgozva, kijavítva, hogy az új adatok és szempontok is megjelenhessenek.)

 

Somogy megye kézikönyve.

   Szerk. Bunovácz Dezső. Budapest : CEBA, 2004. 468 p. (A sokszerzős megyei kézikönyv nemcsak adataiban frissebb, mint 1998-ban megjelent elődje, hanem szerkezetében is követi a közigazgatásban bekövetkezett változásokat. A megyét általánosan tárgyaló fejezet után ugyanis már kistérségenként sorolja fel a településeket, figyelmet szentelve az egyes térségek önálló ismertetésének is. A kötet információs értékét jelentősen növeli a településtörténeti rész után következő, a megye jelentősebb műemlékeit és természeti értékeit színes képekkel is bemutató két fejezet. A műhöz külön kötetben részletes közszolgálati adattár kapcsolódik.)

 

Somogyi Hírlap almanach, 2004.

   Szerk. Kercza Imre. Budapest : Axel Springer, 2004. 254 p. (A könyvsorozat ismertetését lásd 2001-ben!)

 

Szociális atlasz : Somogy megye, 2004.

   Szerk. Varga Zsolt. Patalom : "Park" Szociális Otthon, 2004. 151 p. (A rendszeresen megjelenő kötetsorozat legújabb darabja. Amellett, hogy minden somogyi szociális intézményt bemutat, megismerteti az olvasót a megyei önkormányzat módszertani intézményével is. A kötetet különösen a szociálpolitikával és az egészségüggyel foglalkozók forgathatják haszonnal.)

 

Varga István: Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelezőlapokon.

   Veszprém : Faa Produkt, 2004. 125 p. (A fonyódi városi könyvtár igazgatójának könyve egyszerre szól a Balaton, a helytörténet és a fotóművészet barátainak. A több gyűjteményből származó régi képeslapok valódi kortörténetté állnak össze az albumban, hűen tükrözve a 20. század első évtizedeinek hangulatát. A rendkívül esztétikus kivitelű kötet a balatoni fürdőkultúra fejlődésének is fontos dokumentuma.)


Zákonyi Botond: Balaton és vidéke.

   Budapest : Tudex, 2004. 392 p. (Egy új útikönyvsorozat első kötetének szánt munka elsősorban a balatoni horgászat lehetőségeiről szól, de jóval több, mint "egyszerű" szakkönyv. Tartalmában és megformáltságában egyaránt színesen, változatosan érvel amellett, hogy miért vonzó a Balaton. A kötet fő célja éppen az, hogy a tótól mára kissé elfordult turisták számára ötletesen, gördülékenyen, olykor humorosan mutassa be a horgászhelyeket, a vendéglátás kínálatát, a túraútvonalakat, a történelmi emlékeket, a programokat, azaz a "Magyar Tenger" egyedülálló természeti és kulturális értékeit.)

 

2005

2005

 

"...hűséges baráti ölelésemet küldöm..." : Csorba Győző és Fodor András levelezése, 1947-1994.

   Összeáll. Pintér László. [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. 440 p. (A kaposmérői születésű, Somogyhoz sok szállal kötődő Fodor András és a nálánál tizenkét évvel idősebb pécsi költőtárs levélváltása valójában "drámai párbeszéd". A 225 fennmaradt levélben ötvenéves kapcsolatuk története bontakozik ki: az előszót író Tüskés Tibor szerint olyan ez a könyv, mint egy "levéldokumentumokból fölépített fejlő-désregény". A személyes mozzanatok, a pályatársakról mondott vélemények és az életrajzi tények mellett ugyanakkor "legalább annyira jelen van a kor, a huszadik század második felének magyar valósága", tehát mindaz, ami nemcsak a két Kossuth-díjas költő, hanem az olvasók vélhetően nagyobbik részének mindennapjait és közérzetét is alakította évtizedeken át. A levelek időrendben, jegyzetelve olvashatók, a keletkezésükre utaló szerkesztői kommentárral ellátva. A kötet értékét az irodalomtörténészi alapossággal megírt utószó, időrendi táblázat és betűrendes mutató is növeli, nemkülönben a függelék, amely a költők egymásnak írt dedikációit tartalmazza. Az eredetileg nem közlésre szánt, intim, bensőséges hangú levelek természetesen olyan olvasók elé kívánkoznak - legyenek akár irodalom- vagy kortörténészek, akár laikus irodalomkedvelők -, akik figyelemmel, empátiával, megértő szeretettel veszik kezükbe a könyvet.)

 

A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum évkönyve, 2005. 1. sz.

   Szerk. Karancz Gábor. Marcali : Marcali Városi Helytört. Múz., 2005. 90 p. (A szerkesztő előszava szerint az 1972-ben megnyílt marcali múzeum ezzel a kötettel olyan új kiadványsorozatba kezdett, amely "jobban alkalmazkodik a 21. század szakmai kihívásaihoz, és sikeresebben megfelel egy kistérségi feladatokat is felvállaló városi múzeum követelményeinek". A munka bevallott célja az, hogy a szakmai tájékoztatáson és tájékozódáson túl a köz- és felsőoktatásban is felhasználható, közérthető írásoknak, rövidebb tanulmányoknak adjon helyet. Az első számban szó esik a pápai ejtőernyős ezred második világháborús harcairól, a tapsonyi tsz hőskoráról, Madarász József, a neves politikus amerikai útjáról, a marcali Kopári kereskedőcsaládról, Árpád sírjának kereséséről és a kéthelyi templomról, a kötetet pedig egy múzeumpedagógiai foglalkozás óravázlata zárja.)

 

Fekete István: Karácsony éjjel.

   Összeáll., szerk. Horváth József. Szeged : Lazi, 2005. 190 p. (A gyenesdiási Fekete István-kutató által összeállított tematikus kötet a karácsonyi elbeszélések mellett naplótöredékeket és egy verset is tartalmaz. A könyv fülszövege szerint: "A karácsony az egymásra figyelés ünnepe, és Fekete István példázatos elbeszélései elhitetik velünk, hogy lehet és érdemes szeretni és jónak lenni... A megbocsátás és a ragaszkodás, a béke- és harmóniavágy áll e jobbára visszatekintő önéletrajzi és látomásos írások középpontjában... Fekete István karácsonyi történetei varázserővel bírnak, hiszen saját élményeinket is megelevenítik...")

 

Fekete István: Matula és egyebek.

   Szeged : Lazi, 2005. 201 p. (Sánta Gábor, az ismert szegedi Fekete István kutató ennek a kötetnek a megszerkesztésekor is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy áttekinthetővé tegye az író gazdag művészi hagyatékát. Mindehhez egy másik lelkes Fekete-kutató, a gyenesdiási Horváth József munkája teremtett lehetőséget: az író szerteágazó életművét módszeresen feldolgozó, s már megjelenés előtt álló bibliográfia. Olyan tematikus kötetek rendezhetők így sajtó alá, amelyek például figurák, tárgykörök és elbeszélésmódok szerint mutatják be Fekete István írásművészetét. A kötet huszonkét elbeszélésének részben Paczolay Géza, az író - egyébként nem egyértelműen azonosítható - katonatársa és barátja, részben pedig az utóbb Matulának nevezett Herlicska, a fiatal Fekete István idős tanítómestere a főszereplője. Az írások egymásutánja hatásosan szemlélteti a figurateremtés technikáját, "egyúttal azt is bemutatva, hogy miként formálódott ez a sajátos írói szövegvilág egészen a Tüskevárig és a Téli berekig". A kötetet a szerkesztő irodalomtörténeti értékű utószava zárja.)

 

Gasztronómiai ajánló és szakácskönyv : Különleges asztali örömök Somogyban.

   Kaposvár : Somogy M. Önkormányzat, 2005. 173 p. (A "különleges asztali örömöket" ígérő, 1999-ben indult rendezvénysorozathoz kapcsolódó kötet "különleges könyvészeti örömök" forrása is lehet a somogyi könyvbarátok számára. "A rendezvénysorozat megszervezésével és e könyv kiadásával az a célunk - írja a megyei elnök az előszóban -, hogy bemutassuk a somogyi ételkészítési hagyományokat, és segítsük azok megőrzését." A megye gasztronómiatörténetének vázlata és a legalapvetőbb somogyi ételreceptek közzététele után a rendezvénysorozat egyes állomásait mutatják be a szerkesztők, külön tárgyalva a 2005-ben indult fesztiválokat, sütő- és főzőversenyeket. A könyv leghangsúlyosabb része a Különleges asztali örömök 2004., majd 2005. évi rendezvényein helyezést elért ételek receptjeit tartalmazza. A somogyi borászat önálló fejezetet kapott, a kötetet záró függelékben pedig praktikus információk sorakoznak: kalóriatáblázat, rendezvénynaptár, a borászatok címtára. A jól szerkesztett és étvágygerjesztő fotókkal is "fűszerezett", ízléses könyv egyszerre buzdít a somogyi néphagyományok megőrzésére, és segíti a gasztronómiai turizmus kibontakozását.)

 

Gömbös Pál: Ötven év : riport-képek.

   Kaposvár : Press Point, [2005]. 111 p. (A kaposvári Csiky Gergely Színház jubileumára megjelent interjúkötetben a színház több neves színésze beszél kaposvári pályafutásáról. A portrékon keresztül az olvasó megismerheti a kaposvári színház hőskorának históriáját, és általában is képet kap a korszak kulturális életéről. "A könnyen megnyíló interjúalanyok szavait átitatja az alázat és a tisztelet mindaz iránt, amit a színháztól kaptak. Érződik, hogy ez az ötven esztendő nemcsak a közönségnek és a szakmának, de nekik személyesen is az életük, a tanítómesterük volt." A fekete-fehér fotókkal illusztrált könyvet a helytörténész Lévai József György krónikási bevezetője és a színész-interjúalanyok életrajzainak gyűjteménye foglalja keretbe.)

 

Hidak Somogy megyében.

   Szerk. Tóth Ernő. Kaposvár : Somogy M. Állami Közútkezelő Kht., 2005. 164 p. (A megyei hídtörténet-sorozat somogyi kötete tárgyában különleges, igényességében kiemelkedő darabja az újabb kiadású helyismereti irodalomnak. Egyszerre közlekedéstörténet és technikatörténet, ugyanakkor nem csak szakkönyvként forgatható: a szerkesztő bevezetője szerint "minden érdeklődő számára áttekintést kíván adni, gazdag illusztrációval segítve a hidak történetének megismerését, a források megadásával pedig további kutatásra kíván ösztönözni". Az országos közutak hídjain kívül bemutatja a megye önkormányzati, erdőgazdasági és vasúti hídjait is. Minden oldalról igyekszik körüljárni a témát: a hidakat építési módjuk szerint csoportosítva is ismerteti, s a jelentősebb műtárgyakról - Barcstól Siófokon és Kaposváron át Balatonszemesig - részletes leírásokat közöl. Emellett olyan kérdésekre is kitér, mint a földrajzi adottságok szerepe és a hídnevek kialakulása. A rendkívül gazdag, jórészt színes képanyag archív fotókból és képeslapokból, a legújabb színes felvételekből, műszaki rajzokból és térképekből tevődik össze. A terjedelmes mellékletben és a függelékben számos dokumentumfotó, a tervezők és kivitelezők jegyzéke, történeti kronológia és irodalomjegyzék is helyet kapott.)

 

Horváth János Milán: Kunffy Lajos.

   Kaposvár : Somogy Megyei Múzeumok Igazg., 2005. 177 p. (A Somogy megyei múzeum művészettörténészének könyve komplex mű: a teljesség igényével mutatja be az előző századforduló és a 20. század jelentős magyar festőjének alakját, és járja körül művészetét. A szerző több műfajt is segítségül hív a somogyi kötődésű alkotó munkásságának megismertetéséhez: a Kunffy festészetéről szóló tanulmányt a matuzsálemi kort megért művész visszaemlékezéseiből vett - és helyenként magyarázatokkal ellátott - részletek követik. A szerző önálló fejezetben mutatja be a festő életében oly nagy szerepet játszó Somogytúrt és a Kunffy-birtokot. A kötet alapvetően "szöveges" - bár itt is gazdagon illusztrált - első felét részletes irodalomjegyzék, s viszonylag terjedelmes angol és német nyelvű összefoglaló zárja. A könyv második része voltaképpen egy rendkívül igényesen összeállított - átvitt értelemben is színes - kiállítási katalógus, a somogytúri emlékmúzeum kalauzával kiegészítve. A nagy gonddal szerkesztett kötet végére a Kunffy család tagjainak életrajzgyűjteménye, valamint a megyei Rippl-Rónai Múzeum tulajdonában levő 305 db Kunffy-kép jegyzéke került.)

 

Horváth József: Csokonai csurgói új Hélikonja : emlékek, vallomások tükrében.

   Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, 2005. 105 p. (A csurgói gimnáziumi tanár munkája a Somogyi Honismeret kiskönyvtára sorozat 4. köteteként jelent meg. "Hogyan élt és hogyan él Csokonai a kortársak és a mai nemzedék gondolataiban?" - foglalja össze a mű tartalmát a recenziót író és a lektorálást is elvégző dr. Sipos Csaba. A szerző plasztikusan ábrázolja a kor nagy mecénásait, a gimnázium kiemelkedő tanáregyéniségeit és Csokonai jeles tanítványait, beszél a költő Csurgóra hívásának történetéről és ott írt színjátékairól. Tárgyalja híres verse, a "Jövendölés..." születésének körülményeit, a költő pedagógiai és nyelvészeti munkásságát, de foglalkozik a Csokonai-hagyomány kialakulásával, az utókor tiszteletadásával is. A Mellékletek című fejezet gazdag forrásanyagot - elsősorban leveleket - közöl, betűhűen, korabeli helyesírással. A jegyzetekkel is ellátott kötet, amely Csokonai Vitéz Mihály csaknem kétéves somogyi tartózkodását a maga teljességében kívánja bemutatni, a költő emlékezetét megidéző verscsokorral, irodalomjegyzékkel és színes képmelléklettel zárul.)

 

Kálmáncsai Graduál. Hasonmás kiadás.

   Kecskemét : Nemzeti Kicseinkért Egyesület, 2005. 1-2. köt. 296+139 p. (A Csurgón őrzött protestáns egyházi énekeskönyv CD-mellékletet is tartalmazó hasonmás kiadása alighanem a legfigyelemreméltóbb a 2005-ben megjelentetett somogyi vonatkozású könyvek között. A graduál az 1620-as években keletkezett Kálmáncsán, amely a reformáció korában jelentős településnek számított. Az időközben használaton kívül került énekeskönyv utóbb a csurgói református gimnázium könyvtárába került, ahol ma is nagy becsben tartják. A most megjelentetett mű első kötete az 1985-ben restaurált kézirat rendkívül szépen sikerült hasonmás kiadása, a második kötet pedig a Kálmáncsai graduál mai nyomdatechnikával készült átiratát, valamint a könyvtörténeti ritkaságról szóló és értelmezését megkönnyítő tanulmányokat tartalmazza. Ferenczi Ilona és Pap Gábor írásai egyháztörténeti, valamint zene- és művészettörténeti szempontból is bemutatják az énekeskönyvet, vázolják keletkezéstörténetét, megvilágítják jelentőségét, de nem csupán mint könyvészeti emlékről beszélnek róla. A bevezető szerint a kiadásnak az is célja, hogy sikerüljön életre kelteni s az istentiszteletek gyakorlatába újra beültetni a protestáns liturgikus hagyatékot.)

 

Kalotás Zsolt: A Duna-Dráva Nemzeti Park : a folyók felségterülete.

   Pécs : Alexandra, 2005. 239 p. (Az agrármérnöki és vadgazdálkodási szakmérnöki diplomával rendelkező szerző, a Magyar Természetfotósok Szövetségének volt elnöke rendkívül látványos és igényes kötetben mutatja be a Zalai-dombságtól Gemencig ívelő "ökológiai folyosót”, a legkülönbözőbb típusú vizes élőhelyek mintegy 250 km hosszú láncolatát. Különösen nagy szeretettel és érdeklődéssel fordul a természetvédelmi szempontból fokozott figyelmet érdemlő értékek, a növényritkaságok, a veszélyeztetett állatfajok felé. Úgy igyekszik közel hozni az olvasókhoz az 1996-ban alapított nemzeti park természeti szépségeit, hogy egyúttal rámutat: milyen természeti és gazdálkodási körülmények eredményeként születtek ezek a védett területek, és hogyan lehet őket megőrizni a jövőnek. Az egyes tájegységek fényképanyagát ezért tanulmányszerű bevezetők után közli, a művészi fotók mellett pedig mindig tartalmas, ismeretterjesztő magyarázatok is olvashatók.)

 

Király Lajos: Somogy-zalai nyelvatlasz.

   Budapest : Magyar Nyelvtud. Társ., 2005. 306 p. (A nyug. kaposvári főiskolai tanár könyve nagy értékkel gyarapította a magyar nyelvjáráskutatás szakirodalmát. Azonban már Kiss Jenő akadémikus előszava is felhívja rá a figyelmet, hogy a mű emellett kitűnő néprajzi és helytörténeti forrás. A szerző komplex módon elemzi a 73 somogyi és 26 zalai településen kérdőívvel gyűjtött adatokat: „természeti és társadalmi, azaz földrajzi, történelmi, gazdasági-politikai, valamint kulturális (néprajzi) és nyelvi tényezőkre egyaránt épít”. Király Lajos tehát tudatosan törekedett arra, hogy kutatási eredményei a nyelvészeken kívül a társtudományok művelői számára is felhasználhatók legyenek. Munkája a csaknem száz dél-dunántúli helység nyelvjárását hitelesen, szakmailag magas színvonalon, részben adattár és térképek formájában mutatja be. A kötet alapos kutatás-módszertani bevezetőt, a nyelvjárási régiók és az érintett nyelvjáráscsoportok sajátosságait ismertető tanulmányokat, valamint a nyelvatlasz használatát segítő mutatókat is tartalmaz.)

 

Knoll Gyula: Bátrak az égen : Kitty Hawk-Rákos-Taszár, 1903-2003.

   [Budapest] : Kairosz, [2005]. 487 p. (A kaposvári nyug. repülő ezredes könyve ötvözi a kutató alaposságát az eseményeket személyesen megtapasztaló pilóta élményszerű elbeszélésmódjával. Egyszerre repüléstörténet, hadtörténet és technikatörténet, ugyanakkor helytörténet is, mert a tágabb összefüggések mellett mindig szem előtt tartja a somogyi "bátrak" históriáját. A motoros repülés évszázados történetét időrendben ismertető mű az egyes géptípusok leírása mellett beszámol a bevetések izgalmáról, a repülőbalesetek körülményeiről, és vázolja az események politikai hátterét is. A hatalmas tényanyagot megmozgató, számos képet is közlő kötetet egy földrajzi és személynévmutató még értékesebbé tette volna.)

 

Kószó Andrásné - Biszvurmné Mózs Éva (szerk., összeáll.): Szülőföld - Haza - Európai Unió : Somogyi gyermekkönyvtárosok útmutatója.

   Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, 2005. 225 p. (A Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosainak munkáját nemcsak a könyvtári foglalkozások szervezői tudják nagyon jól használni, hanem pedagógusok, szülők, gyerekek számára is érdekes és hasznos olvasmány. Logikusan és gondosan megszerkesztett foglalkozási terveket találunk benne a haza fogalmáról, az Európai Unióról s külön fejezetben - "Régen és ma Magyarországon" címmel - Magyarország fővárosáról, nagy tájairól, jeles napjairól és a régi mesterségekről. A könyv részletesen, gazdag illusztrációval mutatja be az Európai Uniót - megalakulását, működését, jelképeit -, külön is ismertetve az EU tagállamait. Minden egyes országhoz külön "országismereti totót" is összeállítottak a szerzők.)

 

Köves Szilvia: A Róma-villa titka : Rónai : 64 különleges korabeli recepttel.

   Budapest : Geopen, 2005. 195 p. (A kaposvári születésű és szűkebb hazájába 16 évi vándorlás után hazatért Rippl-Rónai József művészete nemcsak a somogyi művelődés, hanem az európai kultúra örök értéke is. "Kötetünk e festőgéniusz sorsát és művészetét próbálja megfejteni - olvasható a róla szóló legújabb könyv előszavában. - Megkíséreljük feltárni azt a titkot, azt az örök kettősséget, amely a művész személyiségében és lelkében lakozott." Rippl-Rónai ugyanis, aki részese volt Párizs művészeti életének, aki francia feleséget választott és számos világhírű művészt mondhatott a barátjának, élete delén gazdag poggyászával mégis hazatért Somogyba, hogy legtermékenyebb éveiben családtagjait, szomszédait, a kisváros jellegzetes lakóit, az élet egyszerű pillanatait örökítse meg. A könyv művészetpedagógiai kutatásokkal foglalkozó szerzője ezért a századelőre, a festő kaposvári életére összpontosít, elsősorban magára a Róma-hegyi villára, s arra a kisvárosi életmódra és hangulatra, amelynek bemutatása nemcsak művészettörténeti, hanem helytörténeti szempontból is érdekessé, informatívvá teszi a munkát. A korabeli Kaposvár világát a részletes, "testközeli" elbeszélésmód mellett a rendkívül szép és gazdag képanyag is segít életre kelteni: fotók az egykori és mai városról, a művészről, a berendezési tárgyakról. Mindenekelőtt azonban a Rippl-Rónai-festményekről készült reprodukciók nyújtanak nagy élményt az olvasónak. A kötet végén, mintegy függelékként egy kisebb receptgyűjtemény teszi gasztronómiai szempontból is értékessé Köves Szilvia munkáját.)

 

Lévai József György: Küzdelmes évek : életrajzi regény.

   Kaposvár : Szerző, 2005. 167 p. (A kaposvári szerző, akit az olvasók elsősorban újságíróként és helytörténészként, a Kaposvári történetek c. könyvsorozat szerzőjeként ismernek, ezúttal saját életútjának elbeszélésére vállalkozott. Az alcím fiktív történetre utal, azonban a 20. század második felének valódi (sokszor véresen valóságos) epizódjait eleveníti meg a kis formátumú kötet. A súlypontot a második világháború évei, a Rákosi-korszak börtönvilága, az 1956-os forradalom kaposvári eseményei, a helyi természetjáró mozgalom szervezése és a rendszerváltozás somogyi története jelentik. Az elbeszélésből kimaradt emlékmorzsákat, kisebb „sztorikat” Töredékek cím alatt külön fejezetté gyúrta össze a szerző. A kötet értékét – a memoárok legjobb hagyományaihoz méltóan – nem csökkenti, hanem az élmény elevensége és a résztvevő hitele révén egyenesen növeli a műfajhoz illő szubjektív látásmód.)

 

Lőrincz Sándor - Takács Zoltán: Kaposvári Thália : Csiky Gergely Színház, 1955-2005.

Kaposvár : Powerprint, 2005. 134 p. (A két fiatal újságíró könyve abból az alkalomból született, hogy ötvenéves lett a kaposvári teátrum állandó társulata. A sokszínű interjúgyűjtemény elsősorban nem a színháztörténészeknek, hanem a nagyközönségnek íródott, annak a közönségnek, amelynek szeretete immáron fél évszázada öleli körül a kaposvári színház nagy családját. A kötet különlegessége, hogy nem csak a legnagyobb színészekről és rendezőkről szól: a részben tematikusan, részben kaleidoszkópszerűen elrendezett beszélgetésekben a színház mindig háttérben maradó „napszámosai” is vallanak életükről, munkájukról, művészi és emberi törekvéseikről. Megszólal a színházi szervezőtitkár, a művészeti titkár, a műszaki vezető, a díszlettervező, a világítástervező, a színházi karmester, de ugyanígy főszereplővé válik a súgó, a kellékes, a jelmeztervező, a varrodavezető, a gazdasági igazgató és a büfés, hiszen áldozatos munkájukkal ők is azok közé tartoznak, akik „szimbólummá emelték a kaposvári színházat”. A gazdagon illusztrált és színházi anekdotákat is közlő kötetet a kaposvári színészképzés jelenéről szóló riportcsokor zárja.)

 

Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig.

   Kaposvár : Somogy M. Múzeumok Igazg., 2005. 298 p. (A Somogyban hiánypótló és országosan is úttörő jellegű kötet szerzői egyszerre kívántak megfelelni a tudomány, a helytörténet és az iskolai oktatás igényeinek. A várak, kastélyok és más erődítmények ábécérendben közölt, régészeti szempontokat érvényesítő leírásai a megye had-, sőt gazdaság- és kultúrtörténetének is fontos forrásai. A szerzők, akik külön közlik a 86 helyileg azonosított, és külön a 21 még felméretlen várra vonatkozó adatokat, csak a mai megye területét vehették figyelembe - a szigetvári vár leírása ezért nem szerepel a kötetben. A könyv értékét kutatástörténeti bevezető, gazdag irodalomjegyzék, valamint terjedelmes térkép- és rajzanyag növeli.)

 

Marek János - Fülöp Márta - Lesz Éva: Múlt, jelen és jövendő a József-hegy alatt : Somogyszil monográfiája.

   Somogyszil : Önkormányzat, 2005. 392 p. (A rendkívül szép kivitelű helytörténeti monográfiát dr. Marek János nyugalmazott kaposvári gimnáziumi tanár szerkesztette, és nagyrészt írta is. A mű részint időrendben, részint tematikus bontásban tárgyalja a falu múltját, mutatja be az egykori - és a mai - somogysziliak mindennapjait. Bár nem a teljesség igényével készült, a fejezetek kronológiai, tematikai, sőt műfaji változatossága átfogó és hiteles képet ad a falu elmúlt évszázadairól. A földrajzi környezet és a régészeti emlékek bemutatása mellett helyet kap a feudális gazdálkodás, a mezőgazda-sági termelés és a népesedési viszonyok elemzése, szó esik a németek betelepedéséről, a kivándorlás-ról, a lakodalmi szokásokról - ez utóbbi esetben például forrásértékű köszöntők közzétételével -, de olvashatunk helyi iskola-, könyvtár és sporttörténetet is. Az alapvetően személyes hangú, a szerzők érzelmi kötődését kidomborító, ugyanakkor jegyzetekkel is ellátott könyv melléklete fekete-fehér és színes képeket, valamint számos dokumentummásolatot közöl.)

 

Mihályfalvi László: A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium képekben, 1806-2004.

   Kaposvár : Táncsics M. Gimn. Alapítvány, 2005. 399 p. (A gimnázium azóta nyugdíjba vonult igazgatójának műve képekben tartalmazza az iskola történetét. A kötet szerkesztése maga is tanúbizonyságot tett az Alma Mater körüli összefogásról, hiszen a képanyag nem csupán a szerző, hanem az aktív vagy a már nyugdíjas tanárok, sőt a hajdani tanítványok gyűjteményéből származik. Bár a 19. század elejéről csak néhány festmény és rajz maradt az utókorra, a század végétől már a fényképek is megszaporodtak. A tablóképek közül az 1901/02-es a legrégibb A reprezentatív fotóalbum elejére az iskola alapítóit, névadóit, épületeit, igazgatóit, jeles tanítványait és tanárait ábrázoló képek kerültek, majd az egyes tanévek fényképanyaga következik időrendi sorrendben. Az iskolatörténet és a diákélet s bizonyos értelemben a várostörténet - képes krónikája a gimnázium alapításának 200. évfordulója előtt jelent meg.)

 

Óvári József: Kaposvár, 1956 : a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács (1956. október 30.) emlékére.

   Budapest : Szerző, 2005. 199 p. (A ma Svájcban élő szerző nemcsak szemtanúja, hanem résztvevője is volt a forradalom kaposvári eseményeinek. Könyve ennek a 13 napnak a történetét beszéli el időrendben, főként a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács megalakulására és tevékenységére figyelve, amelynek maga is tagja volt. A kötet másik hangsúlyos része – melynek társszerzője Lévai József György újságíró – a nemzeti tanács 29 tagjának, továbbá hét másik forradalmárnak az életrajzát tartalmazza. A többi fejezet a kaposvári eseménytörténet értelmezését könnyíti meg. A szerző beszámol Nagy Imre és Kaposvár kapcsolatáról, közli a forradalom és szabadságharc rövid budapesti eseménykrónikáját, de kitér a forradalom előtti somogyi helyzetre és a november 4-e után történtekre, a megtorlásra is. A névmutatóval záródó munka Szántó László 1995-ben kiadott somogyi dokumentumkötetét, illetve M. Kiss Sándor 1997-ben megjelent memoárgyűjteményét van hivatva kiegészíteni.)

 

Révész Emese: Rippl-Rónai József.

   [Budapest] : Bumbum, 2005. 118 p. (A képzőművészeti album bevezetője részletes pályaképet ad a "kisvárosi forradalmár" életéről és festészetéről. A tanulmány a Münchentől Párizsig nemesedő, gazdagodó és gazdagító, de Kaposvárhoz születésével, halálával és munkásságával is kötődő művész életútját mutatja be számos illusztráció segítségével. Néhány a fejezetcímek közül: "Az akadémia fellegvárában", "A festőfejedelem árnyékában", "Szomorú asszonyok világa", "Művészet a mindennapokban", "Bolyongások és hazatalálás", "Sugárzó parti fények". A bevezető után 95 Rippl-Rónai-kép reprodukciója következik nagy formátumban, színes kivitelben. Az igen igényes és szép kötetet válogatott irodalomjegyzék zárja.)


Rum Attila: Vaszary János.

   [Budapest] : Bumbum, 2005. 122 p. (A képzőművészeti album csaknem húszoldalas, képekkel, fotókkal gazdagon illusztrált bevezető tanulmánya alapos pályaképet ad a kaposvári születésű festő életéről és művészetéről. Néhány fejezetcím a számos kortársat is megszólaltató művészettörténeti elemzésből: "Egy agresszív álmodozó", "Párizs választása", "A Műbarátok Köre vonzásában", "Mérsékelt kézmozgások", "Verőfény és Pesti Passió". Az album leghangsúlyosabb része a gazdag, színes, nem az alkotásuk időrendjében, viszont nagy formátumban közölt képanyag. A 108 Vaszary-festményt bemutató, különösen szép kivitelű kötetet válogatott irodalomjegyzék zárja.)

 

Sánta Gábor: Fekete István : tanulmányok, 2.

   Pécs : Pro Pannonia, 2005. 361 p. (A szegedi irodalomtörténész, aki a göllei születésű író munkásságának talán legjobb ismerője, ezúttal az életmű második felével foglalkozott. A számos eredeti fotót is közlő, jegyzetekkel ellátott kötet lényegében három egységből áll. Az előszóban a Fekete István alakját és emlékét övező többoldalú és többrétegű elfogultság - az irodalomkritikai érdektelenség, illetve az olvasói kultusz - kialakulását vizsgálja a szerző, majd az író családfáját, illetve gyermek- és fiatalkorát mutatja be. A tanulmánykötet legnagyobb része az utolsó negyedszázadban keletkezett Fekete István-műveket elemzi tárgyilagosan és alaposan, irodalmi értékeik mellett keletkezéstörténetükre is súlyt fektetve; olyanokat, mint a Lutra, a Bogáncs, a Hu vagy a Ballagó idő. Az író emigráns kapcsolatairól és Széchenyi Zsigmonddal ápolt barátságáról is számos új adatot közlő kötetet a szerző a további kutatások megalapozásának tekinti, amelyek révén Fekete István végre elfoglalhatja méltó helyét a magyar irodalomtörténetben.)

 

Somogy megye foglalkoztatási helyzete.

   Szerk. Kiss László. Kaposvár : Somogy M. Munkaügyi Közp., 2005. 84 p. (A kiadvány célja az átfogó helyzetértékelés. Úgy kívánja bemutatni a megye társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási helyzetét, hogy a módszer illeszkedjék az európai uniós elvárásokhoz, s a munka hozzájáruljon az országos, regionális, megyei és kistérségi koncepcióba illeszkedő foglalkoztatási stratégia megalapozásához. A kötetet bevezető tanulmány a jelen helyzethez vezető folyamatokat vizsgálja, így a népesedési változásokat s a megye gazdasági-földrajzi jellemzőit. A kiadvány fő része sok oldalról járja körül Somogy foglalkoztatási helyzetét: egyebek közt szól az ágazati összetételről, a foglalkoztatottak demográfiai adatairól, a keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről, a külföldiek foglalkoztatásáról és hangsúlyosan a munkanélküliség alakulásáról. A statisztikai adatsorokat, táblázatokat és szöveges elemzéseket egyaránt tartalmazó, kisalakú, de információgazdag kötetet elsősorban a tudományos igényű dolgozatok összeállítói forgathatják haszonnal.)

 

Szili Ferenc: Levelekben őrzött sorsok.

   Kaposvár : Kaposvárért Közalapítvány, 2005. 268 p. (A nyug. levéltár-igazgató a somogyi "kisemberek" személyesen megélt történelmére vonatkozó több évtizedes kutatásait összegezte ebben a kötetben. Tematikusan csoportosítja a betűhűen közölt forrásanyagot: a 18-19. századi panaszleveleket az amerikai kivándorlás és a somogyi cselédsors dokumentumai, majd izgalmas első és második világháborús naplók, végül a második világháború munkaszolgálatosainak és katonáinak írásai követik. A szerző a leveleket évszázados "üzenetrögzítőknek" tartja, emberi sorsok hordozóinak és megőrzőinek, amelyek "nemcsak a földrajzi távolságokat hidalják át, hanem érzelmeket is összekötnek".)

 

Takáts Gyula: Öt esztendő Drangalagban, 1981-1985 : naplójegyzetek.

   [Pécs] : Pro Pannonia, 2005. 301 p. (A 95 éves Takáts Gyula, Kaposvár Kossuth-díjas költője ezúttal prózában mutatja meg magát a közönségnek. De nemcsak saját egyénisége, gondolkodásmódja rajzolódik ki az olvasó előtt, nemcsak alkotói műhelyébe pillanthatunk be, hanem - ahogy a könyv fülszövege rámutat - "a korszak irodalmi, szellemi életének fontos szereplőire, a kulturális közállapotokra vonatkozó ismeretekkel is gazdagodhatunk. És mindezekbe úgy avat be bennünket a szerző, hogy a mester bölcsességével a történteket nagyobb távlatokba és összefüggésrendszerekbe helyezi." Az utószót jegyző jeles újságíró, Varga István szerint "a valóságban nem napló ez, hiszen az egyes dátumok csak ürügyül szolgálnak, némi támpontot adnak a kutató irodalmároknak... Takáts Gyula ezeket a jegyzeteket nem a nagyközönségnek szánta... Az olvasókról való eleve lemondás viszont szokatlan őszinteséget eredményezett. Írók csak ritkán tudnak annyira felülkerekedni a mindennapokon, mint ezekben az írásokban Takáts Gyula.” Az irodalomtörténeti értékű fotókkal és személynévmutatóval is ellátott kötet írásait elsőként a Somogy című kulturális folyóirat közölte folytatásokban. A könyv valódi kuriózum: általa a késő Kádár-kor kulturális és közéletének személyes tapasztalatokban tükröződő világa lesz megismerhetővé vagy - immáron biztonságos távolságból - újra átélhetővé.)

 

Talán a kérdezés : írások Bertók Lászlóról.

   Válogatta és az előszót írta Ágoston Zoltán. Pécs : Alexandra, 2005. 374 p. (A vései születésű költő hetvenedik születésnapjára készült könyv Bertók munkásságát a műveiről írott kritikák, tanulmányok, elemzések révén kívánja bemutatni. Ágoston Zoltán, a Jelenkor című folyóirat főszerkesztője időrendbe állította a kötet anyagát, hogy szemléletessé tegye mind az életmű, mind interpretációja alakulását. A költőnek majd mindegyik önálló verses- és prózakötetéről olvasható itt kritika. A válogatás ugyanakkor mérlegelt a művek fogadtatásának bemutatásában: a korai kötetek elé kevesebb írás tart így tükörképet, s a szerkesztő az értelmezések sokszínűségének ábrázolására is törekedett. Célja, hogy a Bertók-életmű valamennyi mértékadó kritikusát megszólaltatva adjon hatásos összképet a kortárs magyarországi líra egyik legjelentősebb költői teljesítményéről.)

 

Tóth György: Radarok a végeken.

   [Kaposvár] : Szerző, [2005]. 168 p. (A nyug. ezredes könyve – amelyet Puskás György helytörténész, egykori katonatiszt közreműködésével írt – Somogyban úttörő jellegű munka. A szerzők arra törekedtek, hogy a rádiótechnikai rendszer történetének bemutatásán keresztül elsősorban haditechnikai és hadtörténeti ismereteket adjanak át az olvasóknak. Mivel azonban az egyes lokátoralakulatok históriája összefonódott többek közt Juta, Taszár és Homokszentgyörgy második világháború utáni településtörténetével, a munka értékes helyismereti információkat is felszínre hoz. A számos színes fotóval illusztrált kötet értékét a rádiótechnikai zászlóaljban szolgált katonák névsora mellett mindenekelőtt a visszaemlékezéseket tartalmazó rész növeli. A memoárok nemcsak a katonaéletet mutatják be hitelesen, hanem fontos adalékokkal egészítik ki az 1956-os forradalom helyi eseménytörténetét is.)

 

Varga István: Adalékok a zsidóság fonyódi történetéhez.

   Veszprém : Agenda Natura, 2005. 361 p. (A fonyódi könyvtárigazgató nem arra vállalkozott legújabb könyvében, hogy átfogó képet rajzoljon a helyi zsidóság múltjáról: valóban csak adalékokat nyújt, de ezeket a résztémákat pontosan, alaposan járja körül. És ezzel a kissé mozaikszerű tárgyalásmóddal értékes művelődés-, politika- és gazdaságtörténetet is ír. A 19. és a 20. század históriája fonyódi zsidó családok sorsában tükröződik: s nemcsak a fehérterror és a holokauszt eseményeiről kapunk közelképet, hanem például a balatoni halászatról is. A könyvészeti és levéltári források sokaságát felhasználó, bőven jegyzetelt, számos archív fotót is közlő munka tudományos igénnyel készült, de bárki haszonnal forgathatja, aki egy balatoni kisváros polgárainak történetén keresztül akar felfedezőútra indulni az együtt élő zsidók és magyarok múltjában.)

 

Veress Dezső: Értetek : napló : Nagyatád, 1944-45.

   Sajtó alá rend.: Veress Péter és Hauptman Gyöngyi. Nagyatád : Műv. Ház és Vár. Múzeum, 2005. 192 p. (Veress Dezső, a nagy szakmai hivatástudatról, keresztény elkötelezettségről és emberségről tanúbizonyságot tevő nagyatádi ügyvéd 1944. december 10-e és 1945. április 8-a között vezetett naplót, amely így a somogyi település történetének legtragikusabb hónapjairól számol be. A második világháború pusztításait Nagyatádon átélő ügyvéd krónikásnak is lelkiismeretes volt: feljegyzéseiből "rendkívüli elevenséggel, képszerűen jelennek meg a háború sújtotta község mindennapjai". A napló egyrészt hiteles tudósítás mindarról, ami a településen történt, másrészt "mélyen bensőséges és szubjektív vallomás a feleségéért és gyermekeiért aggódó, őket féltő, értük dolgozó férfi gondolatairól és érzéseiről". A korabeli fényképekkel és térképpel illusztrált, jegyzetekkel ellátott, gondosan szerkesztett kiadvány a háborús eseményeknek éppúgy fontos forrása, mint a társadalom- és különösen a mentalitástörténetnek. Az iskolai oktatásban is felhasználható, hiánypótló kötet nemcsak a történelmi ismereteket gazdagítja, hanem erkölcsi példát is nyújt arról, hogy miként lehet embernek maradni az embertelenségben.)

2006

 

2006

 

A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium jubileumi emlékkönyve, 1806-2006

   Szerk. Reőthy Ferenc. Kaposvár : Táncsics M. Gimn., 2006. 306 p. (A nagyalakú és terjedelmes jubileumi kötet elsősorban azzal igyekszik a város legpatinásabb iskolájának immáron kétszáz éves múltját bemutatni, hogy változatlan formában közli a Miklós Endre által 1990-ben írt és már önállóan is megjelent iskolatörténetet. A folytatás, tehát a következő bő másfél évtized eseményei - közte a rendszerváltozás mozgalmas hónapjainak históriája - tanévenkénti bontásban kerülnek az olvasók elé. A történeti részt a jelent megvilágító színes anyagok követik: mindenekelőtt fényképes pályaképcsokor az iskola tanárairól és az 1988 óta érettségizett tanulók névjegyzéke. Majd rövid ismertető következik a speciális képzési területekről, a tehetséggondozó programról, a vegyes karról, a természetjárásról, és áttekintés a nemzetközi kapcsolatokról. A könyvet - amelynek használati értékét minden bizonnyal növelte volna egy tartalomjegyzék - a díjakat, a verseny- és tanulmányi eredményeket tartalmazó adatsorok, valamint a legutóbbi tanév osztályainak csoportképei zárják.)


A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum évkönyve, 2006. 1. sz.

   Szerk. Karancz Gábor. Marcali : Marcali Városi Helytört. Múz., 2006. 107 p. (A marcali múzeum kiadványsorozatának újabb darabját is változatos tárgyú és különböző műfajú írásokból szerkesztette egybe az igazgató. A túlnyomórészt pedagógus szerzők a helyi kékfestők históriájával és a neves negyvennyolcas politikus, Madarász József kiegyezés utáni tevékenységével éppúgy foglalkoztak, mint Berzsenyi Dániel költészetével és Marcali második világháborús bombázásával. De szó esik egy hadifogságba került nagyszakácsi levente rímekbe faragott élményeiről és a tapsonyi ragadványnevekről is, s megemlékezést olvashatunk a két háború között korszak közismert tanfelügyelője és irodalmára: Hortobágyi Ágost, valamint a 150 éve született neves történész: Marczali Henrik munkásságáról. A kötet végére a marcali múzeum "jégemberes" kiállításának múzeumpedagógiai tanulságait ismertető, illetőleg a múzeum programjait bemutató írás került.)

 

Ábrahám Vera:"Hol sírjaink domborulnak...": elhagyott zsidó temetők Somogy megyében.

   Kaposvár : BÉT OLÁM Alapítv., 2006. 139 p. (A szerző a somogyi zsidó temetők több mint egynegyedét kereste fel eddig. A könyv anyagát e jórészt magukra hagyott sírkertekben gyűjtötte, amelyek már puszta létükkel is bizonyítják: a temetők a közösség sorsának tükörképei... A különleges, igen informatív munka azonban nemcsak adattár, hiszen a tárgyi emlékek feltérképezése révén bepillantást enged a magyarországi zsidóság történetébe, s a megmaradt értékek megóvására is felhívja a figyelmet. A bevezető részek a zsidóság múltját, temetkezési és temetőlátogatási szokásait vázolják. A mű gerincét a forma és tartalom alapján - és persze a temető helye szerint - osztályozott sírfeliratok, sírversek, végül a sírköveken található szimbólumok és díszítőelemek gyűjteménye adja. A gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált kötet szómagyarázattal, névmutatóval, az adatközlők névsorával és irodalomjegyzékkel zárul.)

 

Balatoni arcképcsarnok : ki kicsoda a régióban?

   Szerk. Gyarmati László. Siófok : Balatonpress Kft., 2006. 152 p. (A helyismereti lexikon a Balaton régió egységét van hivatva szemléltetni; a szerkesztői előszó ki is mondja, hogy a könyv megjelentetésének egyik célja a "balatoniságtudat" erősítése volt. A kötet összeállítói mindamellett nem a tó közvetlen környezetében, hanem 20-25 km-es természetes vonzáskörzetében gondolkodtak. A lexikon mintegy kétharmadát életrajzok foglalják el, a műfajra jellemző adatszerű tömörséggel adva pályaképet a Balatonhoz kötődő személyekről. A 15-30 soros szócikkeket fekete-fehér fotók egészítik ki. Lezárt életpályák természetesen nem szerepelnek a kötetben, ugyanakkor a lexikon a régióban működő fontosabb intézményeket is bemutatja egy-egy oldalon. A könyv harmadik harmadában így önkormányzatok, civil szervezetek, kulturális intézmények, vállalkozások - magától értetődően kissé reklámjellegű - ismertetése is helyet kapott.)


Balogh P. Ferenc: K.-ban, a vidéki kisvárosban...

   Szolnok : Magellán PR, 2006. 143 p. (A kaposvári gyökerű újságíró, a rendszerváltozás idején indult Somogyország egykori munkatársa azokat az írásait foglalta kötetbe, amelyek a Kurír című lapban jelentek meg 1990 és 1998 között. Néhány "novellának álcázott helyzetjelentés" Budapestről, Balatonföldvárról és Csurgónagymartonról szól, az írások többsége azonban a somogyi megyeszékhelyen játszódik. Bár a várost csak egyetlen írásban nevezi nevén a szerző, azért nyilvánvaló, hogy az ezredvég Kaposvárának helyi politikája az, amely megannyi tollhegyre tűzhető témát ad a távolságtartóan is kétségbeesett iróniával fogalmazó szerzőnek. A "hatalom" urambátyámos haszonélvezőit lankadatlanul kifigurázó, ugyanakkor a kisembert mindig együttérzően figyelő újságíróval talán több olvasója is vitatkozik, meglehet, hogy nem is mindenki látja egyformán reménytelennek a helyzetet - az azonban vitathatatlan, hogy nemcsak a fejlődő, hanem a fejlett demokráciában is jó helyen van a toll a Balogh P. Ferenchez hasonló szerzők kezében.)és más történetek.

 

Banicz László: "Tűzre, vízre vigyázzatok"� : a barcsi tűzoltóság története

   Barcs : Barcs Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága, 2006. 190 p. (A téma első összefoglalásaként megjelent kötet a barcsi önkéntes tűzoltóegylet 125 évvel ezelőtti megalapításától napjainkig követi nyomon a testület történetét. A lapalji jegyzetekkel és bibliográfiával is ellátott, számos fekete-fehér fotót tartalmazó, szép kivitelű kötet első fejezetei a "tűz" kultúrtörténeti szerepének értékelésétől a magyarországi tűzrendészet kezdetéig vezetik el az olvasót. A könyv legterjedelmesebb része természetesen a barcsi önkéntes, állami, illetve önkormányzati tűzoltók történetét beszéli el, a "lírai" megközelítés helyett a történészi alaposságra fektetve a hangsúlyt. A tárgyához illően piros színű kötet értékes és mintaként is felfogható darabja a szakma históriájával foglalkozó irodalomnak, s egyúttal szerves része a dokumentumokban is egyre színesebbé váló barcsi várostörténetnek.)

 

Barcs.

   Szerk. Bunovácz Dezső. Budapest : CEBA, 2006. 123 p. ("Ez a könyv arról szól, hogy hogyan éli meg mindennapjait egy határ menti kisváros a 21. század elején - Azoknak is szól e kiadvány, akik ismerik, szeretik Barcsot, és azoknak is, akik még nem ismerik, de ha ezt a könyvet elolvassák, meg szeretnék ismerni" - áll a polgármester előszavában. Az elsősorban nem "tudományos", hanem idegenforgalmi célú kötet színes, ízléses és informatív körkép a somogyi kisváros múltjáról és jelenéről. A több szerző közreműködésével készült munka szinte minden témát felölel a rendelkezésre álló - nem nagy - terjedelemben. Szó esik a természeti környezetről, a várostörténetről, a műemlékekről, a város közéletéről, megismerkedhetünk a helyi közművelődéssel és sporttal éppúgy, mint a hitélettel és a gazdasággal. A kötet végén angol, német és horvát nyelvű összefoglaló olvasható, s itt kapott helyet Barcs közszolgálati-gazdasági adattára is. A szép kivitelű könyv az Európai Unió városait bemutató sorozat darabjaként jelent meg.)

 

Búza Péter :  Balatonfenyves : egy fele más falu kalandos ifjúsága

   Balatonfenyves : Balatonfenyves Közs. Önkorm., 2006. 244 p. (A szerző immáron második településtörténeti könyve ezúttal Fenyves legújabb kori - a második világháborútól az önkormányzat megalakulásáig terjedő - históriájára összpontosít. A forrásanyag szűkössége miatt elsősorban a szájhagyományra, az emlékezetben élő mikrotörténelemre támaszkodik, de jó érzékkel előnyére fordítja a rendelkezésére álló anyag "gyengeségeit" : munkája így lesz valóban eleven és olvasmányos kordokumentum. Az élvezetes stílus mellett segítségére van ebben a gazdag, fekete-fehéren is látványos fotóanyag, amely az informatív képaláírások révén szervesen illeszkedik a szövegbe. És persze a történetírói személet is meghatározta a munka sikerét. "Az a szándék vezetett - írja a szerző -, hogy megismerve sokak magántörténelmét, megvizsgálva közös meséink színét és visszáját, a lehető leghitelesebben adjam vissza mindazt, amit ennek amit ennek a közösségnek az országosnak is mondható tanulságokat hordozó múltjáról gondolok." A kötet külsőre is szép és ízléses, elsősorban azonban tartalmi értékei, stílusa és szemléletmódja emelik a helyismereti munkák átlaga fölé.)

 

Dél-Dunántúl.

   Szerk. Hajdú Zoltán. Budapest ; Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja : Dialóg Campus, 2006. 499 p. (A Kárpát-medence régiói című sorozat 3. köteteként napvilágot látott monumentális munka annak figyelembevételével mutatja be a régió történelmi múltját, térszerkezetét, társadalmi, gazdasági, természeti és környezeti állapotát, közlekedését és távközlését, valamint más területekkel való kapcsolatait, hogy megalapozható legyen a régió fejlesztési stratégiája, egyszóval megtervezhető a Dél-Dunántúl jövője. A tudományos igényű munka elsősorban a rendszerváltozás utáni folyamatokat tekinti át, arra a kérdésre is választ keresve, hogy a Dél-Dunántúl - s benne Somogy megye - képes volt-e alkalmazkodni az új feltételekhez és kihívásokhoz. Az elemzésekben folyamatosan jelen van a regionális politika és a területfejlesztés problémája, burkoltan pedig a regionális demokrácia és a regionális identitás kérdésköre. A munka hatalmas mennyiségű kutatási anyagra támaszkodik, elsődleges feladatának mégsem az adatok statisztikai évkönyvekre emlékeztető halmozását, hanem a folyamatok megragadását s részben értékelését, minősítését tekinti. A kötet tematikusan csoportosított fejezetei egyebek közt felölelik a településhálózattal, a kistérségekkel, a demográfiával, a munkanélküliséggel, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, körüljárják az ipar, a mezőgazdaság a szolgáltatások, az oktatás és a turizmus helyzetét, de kitérnek a közigazgatás és a politikai szerkezet alakulására is. Az utolsó, a régió fejlődési irányait elemző rész pedig pesszimista, "stagnálási" és optimista forgatókönyvvázlatokkal is szolgál. A számos ábrával és táblázattal ellátott könyv értékét rendkívül gazdag, húszoldalas irodalomjegyzék növeli.)

 

Eperjessy Ernő: Puszták népe a Zselicben, 1900-1950

   Horpács : Mikszáth K., 2006. 698 p. (A zselici születésű néprajzkutató címével is Illyés Gyula híres művére utaló kötete az uradalmi cselédség életét, társadalmi-gazdasági helyzetét és kiemelt gonddal a néprajzát mutatja olyan alapossággal, hogy a munka kiemelkedő darabjává lett a 2006. évi somogyi témájú könyvkiadásnak. Néhány a szinte felsorolhatatlanul sok résztéma közül: a cselédek bérezése, lakásviszonyai, táplálkozása; állattartás, az állatnevek rendszere; pásztorélet és betyárvilág, erkölcs és életmódszemlélet a pusztán; népi hitvilág, népszokások és népművészet; a cselédség történelmi emlékezete és nemzettudata" A közel fél évszázados gyűjtés eredményeként összeállt vaskos kötet tartalmát népdalkották, irodalomjegyzék és túlnyomórészt fekete-fehér - önmagukban is forrásértékű - fényképek és rajzok gazdagítják. Dr. Knézy Judit ajánlása szerint olyan "monumentális emlékművet" alkotott a szerző, amelyet "nemcsak a nyelvjáráskutatók, tárgyi és szellemi néprajzosok, mentalitástörténészek, szociológusok forgathatnak örömmel, hanem mindenki, aki a magyar múlt emlékeit, értékeit meg szeretné szívében őrizni".)

 

Farkas Zsuzsa: Rippl-Rónai József.

   [Budapest] : Kossuth : Magyar Nemzeti Galéria, 2006. 79 p. (A kaposvári festőművészről szóló legújabb kötet egyszerre életrajz, művészettörténeti elemzés és képzőművészeti album. A hatvan színes Rippl-Rónai-reprodukciót a szövegbe ágyazta a szerző - helyesebben az album képeit, képsorozatait tagolják és kötik össze a művész életpályáját tömören, de éppen ezért rendkívül informatívan bemutató szöveges részek. Az igényes kötetet a festő életrajzi kronológiája, valamint irodalom- és képjegyzék zárja.)

 

 

 

Fekete István : Kísértés.

   Szeged : Lazi, 2006. 197 p. (A tájékozatlan olvasók által elsősorban "állatos" szerzőnek elkönyvelt Fekete István hagyományos elbeszéléseit gyűjtötte egy kötetbe Sánta Gábor szegedi irodalomtörténész, aki már évek óta módszeresen térképezi fel a göllei születésű író életművét. A szerkesztés elve a kronológia volt: a könyv az 1950 előtt publikált kisprózákat - amelyek az Új Időkben és más szépirodalmi folyóiratokban kerültek a kortárs olvasók elé - megjelenésük időrendjében közli. A mű nagy értéke, hogy ezek az elbeszélések így még sohasem sodródtak egymás mellé. A kötetet kézbe vevők tehát nemcsak az igazi "feketeistvános" stílust élvezhetik, hanem képet kaphatnak arról az íróról is, akit abban az időben még senki sem tartott ifjúsági szerzőnek. A harminc elbeszélést tartalmazó gyűjteményt a szerkesztő tanulmánya zárja.)

 


Fekete István : Tűz mellett.

   Szeged : Lazi, 2006. 214 p. (A Fekete István műveit bemutató sorozat immáron 11. darabjaként megjelent elbeszélésgyűjtemény közvetlen folytatása a Kísértés című kötetnek. Sánta Gábor szerkesztő ezúttal is az író hagyományos kisprózáit gyűjtötte csokorba, de ezek a művek már az idősödő Fekete István alkotói tehetségét dicsérik. Az itt olvasható 41 írás mind a negyvenes évek végétől kezdődő alkotói korszak terméke: ekkortól néhány évig a már "osztályidegenné" vált Fekete István írásait csak a vallásos folyóiratok - az Új Ember és a Vigilia - közölték, közölhették. A keletkezésük időrendjébe sorolt elbeszélések nemcsak hogy még sohasem jelentek meg együtt, hanem néhány olyan írás is a válogatásba került, amely mindmáig kéziratban maradt. A "hagyományosan" ízléses kivitelű könyv - szintén jó szokást követve - az irodalomtörténész-szerkesztő tanulmányával zárul.)

 

Félévtizedkönyv, 2000-2005 : könyvtári tevékenység Somogyban szakdolgozatok tükrében.

   Szerk. Czinkné Bükkösdi Valéria. Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, 2006. (A hagyományteremtő szándékkal megjelentetett kötet a kaposvári megyei könyvtár helyismereti gyűjteményének anyagára, közelebbről annak egyik, a tudatos állománygyarapító munka eredményeként számszerűleg is jelentős dokumentumtípusára, a szakdolgozatokra épül. A hallgatók munkái közül a könyvtárral, a könyvtárosi hivatással foglalkozók kerültek most egy kötetbe - a dolgozatoknak természetesen csak rövidített szövegét, főbb megállapításait tartalmazzák a tematikusan csoportosított írások. A gyűjteményes kötet a könyvtári tevékenység legkülönbözőbb területeibe enged bepillantást: szó esik az ezoterikus könyvekről, az internethasználatról és a biblioterápiáról éppúgy, mint a gyermekkönyvtárakról és a videotárakról, a megyei könyvtáron kívül pedig Tab, Fonyód, Siófok és Zamárdi könyvtárait is megismerhetik az olvasók. A húsz írást egybeötvöző könyvben a szakdolgozat-tömörítvények mellett néhány olyan anyag is helyet kapott, amely eredetileg belső felhasználásra készült. A rendhagyó módon hat év terméséből válogató "félévtizedkönyv" függeléke a tárgyalt időszakban keletkezett és a megyei könyvtár helyismereti gyűjteményében megtalálható szakdolgozatok bibliográfiáját tartalmazza.)

 

Ferenczy Erika: Doku �56 Siófok : visszaemlékezések

   Siófok : Balatonpress, 2006. 189 p. (Az interjúkötet hét siófoki vagy Siófokhoz kötődő forradalmár élettörténetét mondja el, hármas csoportosításban. Először a még élő - és Magyarországon élő - résztvevők emlékeznek, másodjára az emigrációba kényszerültek elevenítik fel élményeiket, végül azoknak a családtagjai szólalnak meg, akik maguk már nem tudták elmesélni a történetüket. "A kötetet Balázs Árpád siófoki polgármester vallomásos utószava zárja. Az ízléses kivitelű, kemény borítós könyv bevallottan abból a felismerésből született - természetesen az ötvenedik évforduló kínálta alkalmon túl -, hogy - a fél évszázaddal ezelőtti magyar szabadságharc résztvevői egyre gyorsuló ütemben távoznak az élők sorából: ezért a még élők kifaggatása, emlékeik rögzítésének lehetősége az utolsó állomáshoz érkezett". A személyes történelem megidézésével még hitelesebbé és hatásosabbá válik az ünnepi kötet mondanivalója: ilyen formában is emléket kell állítanunk azon honfitársaink önfeláldozó hazaszeretetének és szabadságvágyának, akik egyéni sorsukat és jövőjüket nem mérlegelve készek voltak szembeszállni a kommunista diktatúrával.)

 

Fésűs Éva: Hamupipőke cipőjében.

   Kaposvár : Kaposvár M. J. Város Közgyűlése, 2006. 127 p. (Kaposvár egyik legnépszerűbb polgárának, sőt díszpolgárának, a nyolcvanéves költő-meseíró Fésűs Évának ez a kötete válogatást nyújt eddigi munkásságából. Az Örökség - Kaposi kiskönyvtár sorozatban megjelent könyv két fő részre tagolódik. Az első, a "Mesevilág” című rész elsősorban a pöttöm olvasókhoz fordul, hiszen meséket és gyermekverseket tartalmaz: főszereplői a setesuta őzike, a Kukkantó névre hallgató manó, a szélfiúcska, a kíváncsi királykisasszony meg a többiek, mindazok, akik már évtizedek óta benépesítik ezt a jellegzetesen "fésűsévás” gyermeki világot, s megnemesítik, megédesítik, élhetőbbé teszik a nagyobbakét... A "Versek és játék” című második rész már főleg az "igazán” nagyokhoz, a felnőttekhez szól, mégpedig a szerző halk szavúan is erőteljes gondolati lírájának legszebb darabjaival. "Nálad találtam meg minden mesémet, ...magadhoz öleltél mindörökre” - írja Vallomás Somogynak című, a kötet elején álló, mottóként is értelmezhető versében a Cegléden született, de 1950-től Kaposváron élő írónő.)


Frech József: Nagyberki életrajzi lexikon, 1725-2005.

   Kaposvár : Somogy M. Honismereti Egyesület, 2006. 110 p. (Az ismert és tapasztalt, már több könyvet maga mögött tudó költő-helytörténész ezúttal 280 esztendő históriáját beszéli el kedves faluja múltjából - kistelepülések esetében különösen figyelemreméltó módszerrel, több mint 150 személy életrajzra révén. A mű ábécérendbe sorolt "szereplői" közül az 1725-ben született gróf Niczky Kristóf a legidősebb. Az arisztokraták és földbirtokosok mellett elsősorban persze parasztgazdák, kézművesek, tanítók, orvosok életútja bontakozik ki a lexikon lapjain, s fonódik össze egyetlen névvé, ami nemcsak települést jelöl, hanem egyéni és közösségi sorsot is: Nagyberki. A szerző szem előtt tartotta a kézikönyvek s különösen a lexikonok legfontosabb ismérveit, tehát az ítéletmondás nélkül korrektséget, az adatszerűséget, a pontosságot. Ezektől a követelményektől akkor sem tekintett el, amikor a saját magáról szóló szócikket írta" A szívós kutatómunka mellett elsősorban az összegyűjtött anyag következetes, az alapelvekből sohasem engedő feldolgozása az, ami példaként szolgálhat a többi somogyi település helytörténész-lokálpatriótái számára is. A könyv a rövidítések jegyzékét, a felhasznált irodalmat és az adatközlők névsorát is megadja.)

 

Gyökerek : a Dráva Múzeum tanulmánykötete

   Szerk. Mészáros Ádám. Barcs : Dráva Múzeum, 2006. 173 p. (A barcsi múzeum immáron negyedik alkalommal megjelenő évkönyve ezúttal a Dráva menti horvátság történetét kezeli kiemelt témaként. A szerkesztő előszava szerint a közölt írások "számos, eddig publikálatlan adatot tartalmaznak a migráció és az etnikai viszonyok, a gazdaság- és a vallástörténet témaköréből". Az angol és horvát nyelvű összefoglalókkal is ellátott kötet nyolc tanulmánya mindazonáltal a helytörténet és a néprajz legváltozatosabb területeit öleli fel: szó esik a középkori és kora újkori hulladékgödrök régészeti leleteiről éppúgy, mint a török kori keresztény hitéletről, az egyházi nagybirtokok történetéről vagy a vidék természeti földrajzáról. A fekete-fehér és színes fényképekkel illusztrált, ízléses kivitelű és színvonalas kötetet a drávaszentesi kulákdeportálásról, a Horváth Béla szemészprofesszor életművéről és a somogyi csárdásról szóló tanulmány zárja.)

 

Györe Béláné Sipos Ilona: Babay József, 1898-1956.

   Nagyatád : Nagyatád Város Önkorm., 2006. 80 p. (A kisalakú könyv a nagyatádi születésű író halálának ötvenedik évfordulójára jelent meg. Egyrészt azokat a szálakat teszi láthatóvá, amelyek az íróvá-költővé vált Babayt mindvégig szülőföldjéhez kötötték, másrészt azt mutatja be, hogy az utódok, a mai nagyatádiak hogyan őrzik az író emlékét. A rövid életrajzot, vázlatos szerzői bibliográfiát is tartalmazó kötet bő válogatást közöl Babay József verses és prózai műveiből. A fekete-fehér képanyag mellett irodalomtörténeti-helytörténeti dokumentumok is értékessé teszik a Múltidéző című nagyatádi helytörténeti sorozat 16. köteteként napvilágot látott művet.)

 

Halász Gábor: A régi Balatonföldvár képes-levelezőlapokon.

   Veszprém : Agenda Natura, 2006. 143 p. (A szerző magángyűjteményének felhasználásával készült kötet a Balaton-parti települések régi képeslapjait bemutató könyvsorozat újabb darabja. Szerzője arra vállalkozott, hogy a századforduló és a 20. század első évtizedeinek immáron 60-100 esztendőnyire távolodott balatoni világát hozza közel az olvasókhoz. A rendkívül esztétikus kivitelű munka tematikus egységekben villantja fel Balatonföldvár múltját és a balatoni fürdőkultúra fejlődésének csaknem fél évszázados szakaszát. Ezzel a megoldással egymás mellé kerültek a legkorábban megjelent képeslapok, a parti és a belső villák képei, a szállodákat, éttermeket és cukrászdákat, a templomokat, a vasútállomást, a fürdőt és a kikötőt, a parti sétányt ábrázoló lapok, együtt jelennek meg a parkokról és szobrokról készült felvételek, végül pedig "érdekességeket" gereblyézett egymás mellé a gyűjtő. Az egyes fejezetekhez rövid szöveges tájékoztató is rendelődik. A múlt ismeretét és szeretetét egyaránt tükröző, ízléses munka tartalmi és esztétikai értékei mellett sajnos különösen szemet szúró a helyesírási és fogalmazási hibák nagy száma.)

 

Heidl György - Varga László: A csend barátja.

   [Budapest] : Kairosz, 2006. 129 p. (A Miért hiszek? sorozatban megjelent interjúkötet lapjain Varga László, a kaposvári Szent Imre-templom köztiszteletben álló plébánosa foglalja össze életútjának tanulságait. "Nekem a teológia az élet" - mondja az atya, akit minden a gyakorlatban érdekel. Laci atya szerint az általános iskolai és a későbbi megaláztatások, a győri bencés gimnáziumban folytatott tanulmányok, a katonáskodás "élményei" a Lentiben működő büntetőezrednél, a Bulányi György Bokor közösségével kialakított kapcsolat, a Budapesten és Szegeden megismert szemináriumi világ, majd a várpalotai, somogysámsoni és kaposvári papi szolgálat mind arra mutatnak példát neki és az olvasóknak, hogy miképpen működik mindannyiunk életében a Szentlélek. Az atya útja a fiatalkori lázadásoktól, kirúgatásoktól és szökésektől a hivatás elkötelezett vállalásán keresztül vezetett a karizmatikus mozgalomhoz, a sérültek gondozásához s a szentségimádás jelentőségének felismeréséhez, egyszóval a "csend" megértéséhez. S ahhoz a belső csendhez, amely az egyház közösségére, szentségeire való igazi ráeszmélés, rátalálás révén az erő forrása lett az ő számára is.)

 

Király István Szabolcs: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek Somogyban, 1948-1989.

   Kaposvár : Szerző, 2006. 250 p. (A Somogy megyei múzeum volt igazgatójának könyve egy olyan gazdasági szervezet történetét és működését dolgozza fel, amely igen jelentős, sőt talán döntő mértékben nyomta rá bélyegét a 20. század második felének magyar paraszti életére. "Fontosnak tartjuk a téma tudományos igényű kifejtését azért is - írja a szerző -, mert a termelőszövetkezetek megítélését hol okkal, hol oktalanul szélsőséges vélemények kísérik." A hiánypótló kötet forrásainak zömét ugyan levéltári és szakirodalmi dokumentumok képezik, de a szerző az egykori tsz-tagok és -vezetők emlékezéseit is felhasználta. Fokozott figyelmet szentel a termelőszövetkezetek működését befolyásoló politikai és gazdasági döntéseknek, a szövetkezetek gazdálkodásának, vizsgálja a kedvezőtlen adottságú tsz-ek működését, s elemzi a szövetkezetek együttműködését is. A jegyzetek a szöveg közben találhatók, az irodalomjegyzék a kötet végén kapott helyet. A megértést számos táblázat és fotó segíti.)

 

Kovács-Schneider Magdolna: Újrakezdés a nagy világégés után, 1943-2002 : Ádánd

   Siófok : Balatonpress Kft., 2006. 264 p. (A nyugalmazott egyetemi docens könyve eklektikus tartalmú, sajátos stílusú és hangvételű munka, mely éppen sokszínűsége miatt tudja érzékletesen megvilágítani az észak-somogyi falu legutolsó évtizedeinek történetét. A személyes élményekre, emlékekre épülő, de sajtóközleményekből és levéltári forrásokból is merítő kötet kiemelten foglalkozik a mezőgazdaság és a Fekete István Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet történetével, a tanácsi, majd az önkormányzati igazgatással, és megmutatja, milyen szerepet játszott a falu életében az asszonykórus és a Berzsenyi Dániel Közművelődési Egyesület. A különösen szép kivitelű helytörténeti-művelődéstörténeti könyv kiadásával - a szerkesztő megfogalmazása szerint is - "olyan értéket sikerült előállítani, melyet a lokálpatrióták és az Ádánd iránt őszintén érdeklődők szívesen fogadnak".)

 

Kunffy Lajos: Visszaemlékezéseim.

   Szerk. Horváth János Milán. 2. kiad. Kaposvár : Somogy M. Múzeumok Ig., 2006. 269 p. (A hosszú életű somogytúri festőművész memoárjai már megjelentek nyomtatásban. Az új kiadás egyrészt abban nyújt többet, hogy fejezetcímekkel tagolva áttekinthetőbbé teszi az anyagot, amelyet az Amerikában élő Kunffy rokonság emlékei is kiegészítenek, másrészt számos eddig publikálatlan fotóval hozza közel az olvasóhoz Kunffy Lajos korát és művészetét. A fényképek és képillusztrációk az elbeszélés menetébe illeszkednek, egyfajta "képes krónikává” bővítve az íróként is kitűnő stílusú képzőművész visszaemlékezéseit. A kötet a Rippl-Rónai Józsefről szóló s máshol már szintén megjelent Kunffy-írást is tartalmazza, nemkülönben a festő és felmenőinek életrajzi összefoglalóját, valamint egy Kunffy-kronológiát.)


László István: Balatonszentgyörgy a második világháborúban.

   Balatonszentgyörgy : Községi Önkorm., 2006. 273 p. (A közismert szentgyörgyi helytörténész könyvét, amelyet fődíjjal jutalmaztak a somogyi falukrónika-író pályázaton, az ellentétek szerencsés ötvözése jellemzi. Egyszerre történettudományi munka és szépirodalmi alkotás, adatszerűen pontos, mégis olvasmányos, a szerző szemtanúként is tárgyilagosságra törekvő krónikás, a mű pedig ötvözi a helytörténetet, a hadtörténetet, az egyháztörténetet, a memoárirodalmat, sőt a történelmi riportot. "E könyv emléket állít a világégés történéseinek, helyi szereplőinek - olvasható a polgármester ajánló soraiban. - Kemény megpróbáltatások, örömök, bánatok, véres és vértelen harcok tárulnak fel e könyv lapjain"- A szerző filmszerűen villantja fel a háborús mindennapok megpróbáltatásait, a légitámadásokat, a frontkatonák küzdelmét, részletesen mutatja be a szovjet hadsereg erőszakosságait, kitér a holokausztra és a hadifogolysorsra, de humoros epizódokat is felsorakoztat. A könyv, amelynek forrásértékét a háborús emberveszteségek kimutatása, a balatonberényi plébániatörténet és a közölt naplórészletek is növelik, nem csupán a helyi olvasóközönség figyelmére tarthat számot.)

 

Marcali-Gyótapuszta

   Szerk. H. Rádics Márta. Marcali : Múzeum Alapítvány, 2006. 232 p. (A sokszerzős tanulmánygyűjtemény voltaképpen nem település-, hanem településrész-történet. A Múzeum Alapítvány kutatói hiánypótló munkát alkottak, mert a helytörténetírás eddig viszonylag kevés figyelmet szentelt a Marcalihoz tartozó Gyótapusztának. A sokszínű mű a település középkorától indulva a második ezredforduló utáni világba kalauzolja az olvasót. A földbirtokos Széchényi család történetével átszőtt s forrásértékű fényképekkel is ellátott uradalomtörténetet második világháborús falukrónika követi, amely egyszerre helytörténet, hadtörténet és a katonák-civilek sorsának helyenként megrázó dokumentuma. De szerepel a kötetben szinte az adattárak precizitásával készült egyháztörténet, helyet kapott iskolatörténet, könyvtártörténet, sporttörténet, s olvashatunk a helyi vadásztársaság múltjáról is. Az angol és német nyelvű összefoglalóval kiegészített kötet végén pedig kisebb, színes írások mutatják be a település életének jellemző vagy éppen különleges eseményeit, s nem utolsósorban lokálpatrióta lakosait. A nagyobb tanulmányok értékét a gazdag képanyag mellett a jegyzetapparátus, a kötet bensőségességét pedig - egyebek mellett - a lakók név és lakhely szerinti felsorolása fokozza.)

 

Matyikó Sebestyén József: Kaáli Nagy Dezső : a balatoni kikötők építője, 1868-1940.

   Siófok : Kálmán Imre Múz., 2006. 52 p. (A siófoki múzeumigazgató a modern Balaton megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett vízépítő mérnök életrajzát írta meg Kaáli Nagy Dezső halálának 65. évfordulójára. A Balatoni Füzetek - Siófok című kiadványsorozat első darabjaként megjelent könyv azonban nemcsak egy kiemelkedő képességű műszaki ember portréja - azé a mérnöké, aki 1912-től 1934-ig állt a siófoki székhelyű Balatoni Kikötők Magyar Királyi Felügyelősége élén -, hanem egyúttal gazdag képanyaggal ellátott krónikája a 20. század balatoni világának. A felhasznált képeslapok Tóth-Baranyi Antal gyűjteményéből származnak.)

 

Negyed évszázad� : 25 éve alakult a Balatonszabadi Népdalkör

   Szerk. Németh János. Balatonszabadi : Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, 2006. 120 p. (A somogyi népzene közkinccsé tételében nagy érdemeket szerzett népdalkör múltját és jelenét bemutató ünnepi kötet elsősorban visszaemlékezésekre alapozva jelent meg. A figyelemfelhívóan szép borítójú könyv középpontjában tehát egy "emlékezésgyűjtemény" áll: volt és jelenlegi karmesterek, közigazgatási vezetők, művelődési szakemberek, kórustagok szólalnak meg a kötet lapjain. A memoárokat informatívan és hatásosan egészíti ki a falu történetének vázlata, a körnek írt levelek és a körről írt újságcikkek gyűjteménye, végül pedig a népdalkör képekbe foglalt - túlnyomórészt színes fotókon megelevenedő - históriája.)

 

Szabó Gyuláné - Takácsné Kamarell Alice: Az ápolás krónikája a kaposvári kórházban 1846-tól 2005-ig

   Kaposvár : Kaposi Mór Oktató Kórház, [2006]. 480 p. (A terjedelmes kötet összeállítása hiánypótló vállalkozás volt, mert az eddig megjelent kórháztörténetek csak viszonylag kis teret szenteltek az ápolás alapvető fontosságú munkájának. A mű 160 évet fog át, végigkísérve az ápolási munka fejlődését a megyei kórház megalapításától a jelenkorig, a gyógyító tevékenység kezdeteitől az ápolás tudományos szintre emeléséig. A történeti rész - amelynél természetesen az 1945 utáni eseményekre esik a fő hangsúly - időrendben, korszakokra bontva elemzi az összegyűjtött anyagot, az egyes periódusok eseménytörténetének lényegét már a fejezetcímben is megfogalmazva. A jegyzetek száma azért kevés, mert a kórházi irattárak dokumentumaira a szerzők nem hivatkoztak külön. A kötet második fele lényegében két részből áll: a Névjegy című, színes fotókkal ellátott életrajzgyűjtemény osztályonként-részlegenként mutatja be a vezető szakdolgozók tevékenységét. Az alapos munkával készült, ízléses kivitelű könyvet gazdag, csaknem 90 oldalas melléklet zárja, amely szinte önmagában is megálló kórház- és ápolástörténeti dokumentumgyűjtemény.)

 

Szaplonczay Manó élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok tükrében

   Sajtó alá rend. Varga István. Veszprém : Agenda Natura, 2006. 122 p. (A fonyódi városi könyvtár igazgatójának könyve a közkedvelt "Manó bácsi" születésének 150. és halálának 90. évfordulójára jelent meg. A dokumentumkötet több mozaikdarabból állítja össze a Balaton-rajongó orvos-író pályaképét: tőle és róla egyaránt közöl írásokat, méltatásokat, korabeli vagy már Szaplonczay halála után megjelent sajtótudósításokat. Önálló fejezetet kapott a család leszármazása, mint ahogy a Balatonról, az egészségügyről és Fonyódról szóló írások is egymás mellé rendeződtek. A szép kivitelű kötet gazdag fényképmelléklettel és a tudós orvos könyveinek borítóképeivel zárul: a fekete-fehér fotók eredetijét a Szaplonczay család és a fonyódi könyvtár őrzi.)

 

Szentgáloskér : községtörténeti tanulmányok.

   Szerk. Puskás Béla. Szentgáloskér : Községi Önkorm., 2006. 341 p. (A Somogy Megyei Temetkezési Kft. Igazgatójának újabb kötete hasonló felépítésű, mint korábban megjelent településmonográfiái: több tanulmányszerző közreműködésével készült, részben tematikus, részben kronológia szerint elrendezett fejezetekben járja körül a falu múltját és jelenét. A régészeti leletek elemzésétől a földtulajdonviszonyokon és az iskolatörténeten át a sporttörténetig vezeti végig az olvasót a megyeszékhelytől 26 km-re északra fekvő somogyi falu históriáján; a kötetnek erről a "krónikás" részéről személynév-, földrajzinév- és tárgymutató is készült. A könyv második része voltaképpen forrásgyűjtemény: községtörténeti dokumentumokat, Szentgáloskérre vonatkozó újságcikkeket, visszaemlékezéseket, életrajzokat közöl a szerkesztő, de helyet kapott itt a lakók névsora, a közérdekű információkat felsorakoztató fejezet, valamint településtörténeti kronológia s természetesen irodalomjegyzék is. Az amúgy is több szövegközi képet tartalmazó kötetet rendkívül igényes, részben fekete-fehér, részben színes felvételekből álló függelék zárja.)

 

Szirmay Endre: Kassától - Kaposvárig : naplóregény.

   Budapest : Révai Digitális Kiadó, 2006. 113 p. ("Már több mint két évtizede tanítok, nevelek, írok. Elvesztettem, visszanyertem, majd újra elvesztettem szülőföldemet. Mégis most is elevenen él bennem. Gondolataimban, cselekedeteimben, vágyaimban" - írja a Kaposváron élő költő-pedagógus a húszas évektől a hatvanas évekig ívelő lírai önéletrajzában. Az olvasó szeme előtt egymás után villannak fel a Felvidéken töltött gyermek- és ifjúkor képei, megelevenedik a harmincas évek kassai magyar gimnáziuma, megtudhatjuk, milyen volt felnőtté válni a világháború küszöbén, s hogyan élte meg egy fiatalember a híres-hírhedt kassai bombázást. A további állomások közül néhány: katonáskodás, majd nyugati hadifogság, hazatérés, tanári oklevél, tanítóképzés Dombóváron, az 1956-os forradalom" Kemény vizsgafeladatokat rótt az 1960-tól Kaposváron élő Szirmay Endrére a huszadik század: miképpen lehet magyarnak megmaradni a Trianon utáni Felvidéken, életben maradni a háborúban és a fogságban, s embernek lenni és maradni a 45, majd 56 utáni Magyarországon")

 

Tibol László.

   Szerk. Géger Melinda. Kaposvár : Tibol Lászlóné, 2006. 215 p. (A rendkívül szép kivitelű album méltó emléket állít a 2002-ben elhunyt nagybajomi festőművésznek, a város díszpolgárának. A könyv leghangsúlyosabb, több száz festmény és grafika reprodukcióját tartalmazó részét visszaemlékezések, cikkek, kiállításmegnyitók vezetik be, köztük a kötet művészettörténész szerkesztőjének tanulmánya is, amely teljességében mutatja be Tibol László festészetét. Ezek a bevezető részek - amelyeknek többsége angol és német fordításban is olvasható - nemcsak művészettörténetileg értékelik az életművet, nem csupán életrajzi adatokat közölnek, hanem az albumra való érzelmi ráhangolódást is segítik. A munka értékét nagymértékben növeli, hogy a kötet végén a művek alkotásjegyzékét is közli a szerkesztő az egyes festmények és grafikák keletkezésének időrendjében. A katalógus sorszámozása könnyen azonosíthatóvá teszi az album egyébként nem kronologikusan elrendezett képanyagát.)

 

Tóth Ferenc: Az első és a századik

   Budapest : TerraPrint, 2006. 197 p. (A szerző immáron több mint hatvanéves vadászmúltjának emlékei közül válogat. A cím vaddisznókalandokra utal, az egybegyűjtött 22 történet olvasóját pedig a somogyi erdőkbe kalauzolja a kaposvári erdőrendezőség nyugalmazott vadászati felügyelője. Az idős erőmérnök legújabb könyvének előszavában elárulja, hogy Fekete Istvántól - akit személyesen ismert - még az ötvenes években kapott biztatást vadász-írói munkájához. A néhány fekete-fehér felvétellel és festményreprodukcióval is díszített, hangulatos kötet méltán tarthat számot a somogyi természetkedvelők figyelmére.)

 

Vásárhelyi Tibor: Balatonboglár régi képeslapokon : válogatás Soós Endre gyűjteményéből.

   Veszprém : Agenda Natura, 2006. 148 p. (Más Balaton-parti településekhez hasonlóan Boglár képeslapjai is a századfordulóra, illetve a huszadik század első évtizedeinek világába kalauzolják el a művelődni és gyönyörködni vágyó olvasót. A könyvsorozat többi darabjához illeszkedve ez az album is tematikusan csoportosítva mutatja be a város és a fürdőkultúra múltjából merített képanyagot. Együvé kerültek a legkorábban kiadott képeslapok, a látképek, az egyes utcákat és intézményeket ábrázoló felvételek, s persze a kikötő, a fürdőélet, a halászat dokumentumai. De nyoma van a gyűjteményben a boglári história sajátos és felemelő fejezeteinek is: így a lengyel iskola épülete ugyancsak megjelenik a levelezőlapokon. Az utolsó részben, az "Érdekességek” között nem képeslapok, hanem fényképek és aprónyomtatványok szerepelnek; köztük - valóban kuriózum gyanánt - néhány boroscímke is. A különösen szép, informatív és ízléses album értékét a várostörténeti bevezető, valamint a képek részletes ismertetője növeli.)

 

Virág Árpád: A Sió és a Balaton közös története, 1055-2005.

   Budapest : Közlekedési Dok. Kft., 2005 [2006]. 549 p. (Az utóbbi évek somogyi vonatkozású szakkönyvtermésének egyik legfigyelemreméltóbb darabja megmutatja, hogy mit történt a Balatonnal és a Sió-csatornával az elmúlt évszázadokban. A több évtizedes kutatómunkával készült könyvet látszólag a Sió-zsilip körüli csatározások teszik aktuálissá, ugyanakkor Virág Árpád művéből kiderül, hogy a múltban is milyen gyakran folytak szakmai és társadalmi viták a Balaton vízpótlásáról. A szerző újra megvizsgálta a téma korábban keletkezett levéltári dokumentumait, de a legfrissebb kutatási eredményeket is tükrözteti könyvében, amely a további vizsgálatok során minden bizonnyal megkerülhetetlen forrásmunka lesz. Virág Árpád elsődleges célja az volt, hogy "a Sió völgyében az elmúlt századokban végbement változásokat a Sió térségének vízgazdálkodási fejlődésén keresztül a történeti valóságnak megfelelően napjainkig bemutassa”. Mindenekelőtt a Sió-völgy földrajzi, vízrajzi és hidrológiai adottságait jellemzi, majd időrendi és tematikus metszetekben részletezi a terület vízügyi históriáját. Különösen a térképezés és a folyószabályozás történetére, a Balaton-lecsapolási tervekre, a Sió-csatorna kezelésére és a zsilipépítésekre fordít figyelmet. De szó van a monumentális műben a Balaton vízállásváltozásairól, a Sió hajózásáról és a Sió-csatornának az üdülőövezetre gyakorolt hatásáról is. A bőséges forrásjegyzéket, névmutatót, valamint angol és német nyelvű összefoglalót is tartalmazó kiadvány értékét számos kép, táblázat és térképmelléklet mellett három 18-19. századi szabályozási terv forrásértékű közzététele növeli. A könyv elsősorban szaktudományos követelményeket van hivatva kielégíteni, de igényessége és szép kivitele garancia rá, hogy a "nagyközönség” is haszonnal forgathatja.)

 

 

2007-2009

2007

 

Bertók László bibliográfia.

   Összeáll. Köpflerné Szeles Judit. Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, 2007. 110 p. (A kaposvári megyei könyvtár igazgatóhelyettesének könyve a vései születésű, 1965 óta Pécsen élő költő, író, szerkesztő eddigi életművét a lehetséges teljesség igényével kísérli meg számba venni. Közli a gyűjteményes munkákban napvilágot látott publikációk adatait is, s külön fejezetet szentel a megzenésített és az idegen nyelven megjelent Bertók-verseknek. Valamint a róla szóló könyveknek, tanulmányoknak, a neki ajánlott költeményeknek, prózai alkotásoknak... A tulajdonképpeni bibliográfiát használati útmutató, a költő művészetéről szóló Csűrös Miklós-tanulmány részlete, rövidítésjegyzék, valamint Bertók László vázlatos életrajzi kronológiája vezeti be. A névmutatóval is ellátott kötet, melynek borítóját Lajta Gábor festményének reprodukciója díszíti, bizonyára nélkülözhetetlen segédeszköze lesz a Kossuth-díjas költő munkásságát feldolgozó irodalomtörténeti műveknek.)

 

Draveczky Balázs: Leletmentés Somogyországban.

   Budapest, 2007. 224 p. (A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum 2003-ban elhunyt igazgatójának írásaiból összeállított kötet nemcsak a pályáját Kaposváron kezdő muzeológus-történész-gasztronómusnak, a közkedvelt "Balázs mesternek" állít emléket, hanem valódi kincsesbányát jelent a somogyi helytörténeti érdekességek kedvelőinek is. A hat nagyobb tematikus egységbe rendezett cikkek a régészet világától a megye, Kaposvár és a Balaton-vidék históriáján keresztül a somogyi népköltészetig kalauzolják az olvasót, miközben olyan egykori tudós lokálpatriótákat is bemutatnak, mint Beszédes József, Kunffy Adolf, Gönczi Ferenc vagy Rippl-Rónai Ödön. A fő fejezeteket a témához illő receptek "fűszerezik", a szerző széleskörű érdeklődését és tudását jól reprezentáló és Draveczky Balázs cikkeinek rövid bibliográfiáját is tartalmazó gyűjteményt pedig gazdag fekete-fehér képmelléklet zárja.)

 

Hivatal Nándor - Tömösváry Tibor: Belső-Somogy szelleme : lóháton a fekete gólyák földjén

   Somogyfajsz : Somogy Természetvédelmi Szervezet, [2007]. 96 p. (A szerzők egy lovas túra útvonalára fűzik fel azokat az élmény- és ismeretgyöngyöket, amelyekből ez a különösen szép kivitelű könyv összeáll. A keretet adó lovas túra a negyedszázada alapított Somogy Természetvédelmi Szervezet eddig megtett útjának bemutatására is alkalmat kínál. A fényképalbumot a természeti értékeket, illetve a helyi természetvédelem múltját bemutató - és angol fordításban olvasható - szöveges részek, valamint egy térképvázlat teszik még értékesebbé, a hosszabb-rövidebb tájékozató anyagokat pedig jól kiegészítik az informatív képaláírások. A képes-szöveges természetjárás állomásai: a Nagyberek, Boronka, Petesmalom, Mike, Csokonyavisonta, végül pedig a Dráva. A rendkívül szép természetfotók gyűjteménye egyben lírai-helytörténeti vallomás arról, hogy miképpen kellene együtt élnie a természettel az embernek, Somogyban is.)

 

Horváth János: Rippl-Rónai

   Debrecen : TKK, [2007]. 95 p. (A kaposvári múzeum művészettörténésznek legújabb könyve a világhírű kaposvári festőművész pályáját - életét és piktúráját - választotta tárgyául. A párhuzamosan három nyelven - a magyar mellett német és angol fordításban is - olvasható fejezetek olykor az eddig megjelent műveknél mélyebb bepillantást engednek Rippl-Rónai József sorsába és művészetébe. Ez a világ tehát továbbra is elemezhető, tanulságokra vezetően tanulmányozható. Az előszó megfogalmazása szerint: "Ahány festői korszak, annyi stílusbeli megújulás, annyi önmagán történt felülemelkedés. Ettől oly őszinte, emberi és nagyon rokonszenves a Rippl-Rónai-képek világa. Egy szerető család vonzásában élt művész összes motivációit és energiáit kutatja a szerző." A nagyalakú, tárgyához méltó kivitelű könyv képanyaga különösen szép és informatív: a művész életének fotódokumentumai váltakoznak festményeinek színes reprodukcióival. A kötet használati értékét a képek és a felhasznált irodalom jegyzéke is növeli.)

 

Kéki Kálmán: Mozi-emlékek : emlékezés és mozitörténet.

   Kaposvár : Kéki K., 2007. 138 p. (A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár munkatársának könyve két eltérő hangulatú, stílusú és szerkesztésű, tartalmában azonban összecsengő részből áll. A kötet első fele emlékdarabkák kaleidoszkópja. "Barátok, filmek, gyermekkorom és életem eseményei idéződnek vissza, ha egy-egy mozira gondolok" - vallja a szerző, aki az irodalmi igénnyel megírt fejezetek után teljesen más műfajra vált: a könyv második felét egy jegyzetelt, helytörténészi alapossággal összeállított, 1899-től 2006-ig ívelő mozitörténeti kronológia tölti ki, amely természetesen nemcsak a mozis szakma múltjának-jelenének, hanem Kaposvár művelődéstörténetének is metszetét adja. A kis formátumú, ízléses kötet számos lírai fejezete és históriás része a mozik, a mozizás "ürügyén" arról is beszél, hogy milyen volt élni az utóbbi évtizedek - a kései Kádár-kor és a korai demokrácia - Kaposvárán.)

 

Lévai József György: A kaposvári cigányzenészek históriája : és egy elbeszélés.

   Kaposvár : Kaposvári Városszépítő Egyes., 2007. 97 p. (Az ismert kaposvári helytörténész-újságírónak ez a könyve eredetileg pályamunkának készült: a szerző most továbbépítette és kiegészítette anyagát, amely így a hatodik darabja lett a Kaposvári történetek című könyvsorozatnak. Ez a könyv a város kultúrtörténetének egy sajátos területét járja körül, amely a múltban szerves része volt a kaposváriak mindennapi - és persze ünnepi - életének. "Számos kiváló muzsikust adott Kaposvár az országnak, nem egy közülük világhírnévre tett szert" - írja a szerző, aki nem is palástolt nosztalgiával beszél a 19-20. századi cigány muzsikusok életéről, teljesítményéről. Olyan - immáron legendás - prímások elevenednek meg a dokumentumértékű fekete-fehér fényképekkel is gazdagított kötet lapjain, mint Barcza József, Rigó Jancsi vagy Tóki József. ( A Kaposváron játszó cigányzenekarok jegyzékét is közlő könyv a témához minden szempontból illő elbeszéléssel zárul.)

 


Sipos Imre: Üldözöttek találkozása : a németek kitelepítése és a felvidékiek betelepítése Somogydöröcskén

   Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség, 2007. 75 p. (Az ismert szerzetes-helytörténész könyve, amely a 20. századi történelem által megnyomorított életű emberek - régi és új döröcskeiek - elbeszélése alapján készült, a kis somogyi falu második világháború utáni históriájából és lakóinak sorsából kiindulva egyetemes érvényű igazság kimondásához jut el: "Az emberi hatalomvágy olyan ördögi kört gerjeszt, amelynek következtében milliók sorsa változik meg." Egy döröcskei sváb és egy felvidéki magyar egymás mellé állított "párhuzamos életrajza" a diktatórikus hatalom által szülőföldjük elhagyására kényszerített európai emberek sorsának példázata. A kis formátumú kötetet számos dokumentumfotó teszi még értékesebbé. S a 140. zsoltár szavaival megfogalmazott tanulság, amelyet a szerző mottó gyanánt is idéz: "Ments meg, Uram, a gonosz embertől, védj meg a hatalom emberétől!")

 

Szijártó István: "Nemet mondani a pusztulásnak"� : Papp Árpád költői világáról

   Keszthely : Balaton Akadémia, 2007. 105 p. (A Balaton Akadémia könyvek sorozatának 66. darabjaként megjelent kötet nem vállalkozik a Kaposváron élő költő, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő és tanár munkásságának irodalomtörténeti alaposságú összegzésére, hiszen a hetvenéves Papp Árpád életműve naponta gazdagodik. Számos régebbi vagy újabban megjelent irodalomkritikát, jegyzetet fog viszont csokorba, így próbálja elhelyezni - európai irodalmi dimenzióban - a sokoldalú pedagógus-szerző helyét. A könyv első, nagyobbik felét ezek a kisebb - egyébként nem megjelenésük sorrendjébe rendezett - írások töltik ki. Második részét pedig fotók, levelek és egyéb dokumentumok gyűjteménye foglalja el, köztük nem egy irodalomtörténeti értékű - és nem mellesleg igen jó minőségű - színes fényképfelvétellel.)

 

2008

 

Csonka Endre: A szerencse fiai

   Csonka Endre: A szerencse fiai. A szerző magánkiadása. 2008. 146 p. "Legtöbb ember, ha elér egy idős kort, visszatekint és leírja röviden életútját." E gondolatokkal kezdi Csonka Endre: A szerencse fia című könyvét. Különös, tarka, változatos élet áll a szerző mögött. Élete első fele: Budapest, Odessza, Kijev, Dombóvár, Kaposvár. Gyermekkor, iskolaévek, kamaszkor, és 1943. október 4.: a Nádasdy laktanya. Majd újabb állomás: 1945. január 15., hadifogság a Szovjetunióban, a szögesdrót mögött. Négy év után a szabadság érzése leírhatatlan. Micsoda öröm volt számára meglátni az első magyar határőrt, vagy olvasni a magyar betűket, látni a határállomást jelző Záhony táblát. Az "újjászületés napja," - gondolta Csonka Endre, és akkor még nem tudta, hogy itthon az újrakezdés is tartogat, rejteget sok-sok meglepetést /pl. a kuláküldözést/. A szerző életének második fele is érdekes, egyben rendkívül tanulságos. Húsz évig dolgozott a Kaposvári Textilműveknél, 18 évig a Kaposvári Városgazdálkodási Vállalatnál, mint középvezető. Két munkahely, és természetesen a családalapítás. A könyv második részében erről az időszakról olvashatunk kis humorral fűszerezett történeteket. A sokoldalúság, az élet hozta helyzetekhez való alkalmazkodás, a talpon maradás akarása.Erről szól Csonka Endre élete. Az egyéni életút bemutatása egyben tükrözi a szerző saját generációjának élethelyzetét, Magyarország XX. századi történetét. Hogy kiknek szól ez a könyv? Azoknak, akik ebben az életútban szereplők voltak, és azoknak, akik érdeklődnek e korszak - kisemberének" élete iránt: vajon ki, hogyan bírkózott meg az élet kihívásaival? A könyv melléklete: a korabeli sajtóanyag idevonatkozó része.

 

Fülöp Gyula: A vadász és a nők avagy Szenvedélyek közelebbről

   Fülöp Gyula: A vadász és a nők, avagy a szenvedély közelebbről. /Pusztazámor / : NNMK. /2002/ 162 /16/ p "Az emberi természet számára különleges ajándék egy egészséges vonzalom a különböző "istenáldotta" szenvedélyek iránt. Többek között megemlíteném a vadászatot vadra és �nemesvadra.�" ... "Azok az emberek, akik a természetben sohasem látták a hajnalt, akik nem lopakodtak az erdő vadászösvényein az év különböző évszakaiban: akik nem szagolták a föld illatát, és nem hallották az ujjongó madárkoncertet a tavasz szalonkavárós pitymallásakor: akik a nádasban kötésig vízben állva - szúnyogok legnagyobb örömére - még csalisíppal nem hívtak vadrécét: akik ködös szeptemberi hajnalon a földi lét lassú derengésében álló ősbükkösben nem látták és hallották � a bőgő szarvasbika száján kitoluló gőzzel együtt felszabaduló -, a szerelmi vágy, harag, égető tűz belső kényszerordítását: akik nem látták a hasig érő porhóban rohanó vaddisznó hóeke módjára történő csörtetését, azok a földi lét egy fontos, évezredes elemét zárták ki életükből." Ki értheti meg ezt a szenvedélyt, amely sugárzik a sorokból?! Csak az, aki maga is ezt teszi. Benne él a természetben, zsigereiben érzi, igazi "Vadász". Természetesen a vadász is férfi, mint, ahogy a férfi is vadász. Erről szól a mű, és a történetek kavalkádja illusztrálja, hogy milyen vadász a férfi , és milyen férfi a vadász. A könnyed, szórakoztató stílusú könyvet azoknak is ajánljuk, akiket még nem vezérelt, nem érintett meg a vadászösztön.

 

Vonyó Anita: Orci

   Vonyó Anita : Orci. Orci: Önkormányzat. 2008. 296 p. A helytörténeti kutatás manapság divatossá vált. Falukrónikák, városmonográfiák sora jelent meg, amely segít megismerni szülőhelyünk gazdag múltját, az ott élő emberek életmódját. Múlt, jelen együtt él tovább. Tisztelgés az elődöknek, összefogás és üzenet a jövő nemzedékének. Ebbe a sorba illeszthető Vonyó Anitának, a Somogy Megyei Levéltár munkatársának nevével jelzett falutörténet, szociográfia. Alapos, feltáró, hiánypótló könyvet tarthat az olvasó a kezében, amely részletesen áttekinti a település történetét, foglalkozik a falu mindennapjaival, jelképeivel, sportéletével és már-már elfeledett hagyományaival. Áttekintve a fejezeteket, a könyv szerkezetében hangsúlyosabb Orci XX. századi történetének bemutatása. A könyv egyik pozitívuma, hogy igen jól használható a helytörténeti kutatásban: a " Neves orciak " című rész, amely nemcsak felsorolja a község híres szülőtteit, de rövid biográfiával is szolgál. A könyv teljességre törekvő, közli a levéltári forrásokat, megnevezi az adatszolgáltatókat, az internetes oldalakat és bőséges, gazdag a felhasznált irodalomjegyzék is. Hivatkozásai pontosak, követhetőek, a szöveg fekete-fehér képekkel illusztrált. A mellékletben is gazdag a képanyag, amely színében igazodik a falu történeti változásához, fejlődéséhez: a múlt fekete-fehér, a jelen színes. A teljességhez tartozik, hogy a könyvben szerepel egy hosszú "köszönő- lista," a szponzorok névsora, és dicsérjük meg Halász Imre lektori munkáját is. Hogy kiknek ajánlhatjuk? Minden érdeklődőnek! Mindazoknak, akik valamilyen formában kötődnek Orcihoz, és kíváncsiak Somogyország egyik, a megyeszékhely vonzáskörzetébe tartozó 557 lélket számláló falura.

 

2009

 

Farkas Judit: Szavamat adom

   Farkas Judit: Szavamat adom. Kaposvár: Búvópatak Alapítvány 2008. 157 p. Dr. Farkas Judit neve nemcsak a szakmai berkekben ismert, személyét szűkebb hazájában is tisztelet övezi. Jogász, publicista, lapszerkesztő. Írása megjelenik a Poliszban, a Pannon Tükörben, és a kaposvári Búvópatak című kulturális folyóiratban. Sokoldalú írásművészet jellemzi. Ezt igazolja most megjelent könyve. A mű válogatás, több műfajt képviselő írásokat tartalmaz Farkas Judit interjúiból, recenzióiból, beszédeiből és szépírói munkáiból. Az első rész /Egy kaposvári polgár gondolatai/ azt a hat beszédet tartalmazza, melyek személyiségének, alapítványi, lokálpatrióta, kórházi és munkatársi világába adnak bepillantást. A második fejezet /Bátorítást meríteni földi dolgainkhoz/ beszélgetéseket foglal magába, ahol a megszólalók között orvosokat és művészeket találunk. A harmadik fejezet /Markazit, hegyi ásvány, szürke pala/ öt könyvismertetővel gazdagítja az eddigieket. A negyedikben / Keretek/ pedig a szerző három novelláját ismerheti meg az olvasó. Ajánlom azoknak, akik hisznek a szó erejében , és mindazoknak, akik vallják: érdemes küzdeni. "Hogy van a világon jó és szép, és ezek az értékek tisztán felismerhetők és elkülöníthetőek az ocsmánytól és a gonosztól, hogy van remény és szeretet, hogy jobbra fordulhat még hazánk sorsa, és sohasem sem szabad föladni, hogy érdemes élni."

 

Gyócsi László: Apátság a várhegyen: történelmi olvasókönyv

   Gyócsi László: Apátság a várhegyen: történelmi olvasókönyv. Bp. Szerző 2008. 112 p. Ismert szerző, ismert témájú könyvét vehetjük kézbe. Immáron a nyolcadikat. Lehet még újat írni Somogyvárról, s annak fő nevezetességéről, a Kupavárról? - tehetnénk fel a kérdést. Gyócsi László, a megszállott kutató, író a most megjelent könyvével válaszol: igen. A szülőföldről, és annak múltjáról, történelmi értékeiről írni mindig nagy kihívás. A szerző most is nem tudományos, hanem ismeretterjesztő, de irodalmi-történelmi értéket hordozó művel ajándékoz meg bennünket. Történelmi olvasókönyv lapjait lapozhatjuk. Korábban megírt regények fejezeteiből válogathatunk, Koppány vezérrel és István királlyal találkozhatunk, újabb gondolatokkal, ismeretekkel gazdagodhatunk. A könyv olvasmányos, érdekes történeteket mesél el, miközben nyomon követhetjük a történelmi emlékhely feltárásának, kialakításának eseményeit. Így összegezhetjük Gyócsi László új könyvének értékeit. Ajánlom a múlt, a történelem iránt érdeklődőknek, a helytörténészeknek pihentető olvasmányul, és mindazoknak, akik lokálpatrióták, akik, Somogyváron élnek vagy oda látogatnak.

 

Puskás Béla: Határtalan barátság

   Puskás Béla: Határtalan barátság. Kaposvár: Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2008. 80 p." Kaposvár Megyei Jogú Város jól működő aktív testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezik. Ezek a kapcsolatok jelentősen felértékelődtek Magyarország európai uniós csatlakozásával, hiszen a csatlakozott országok polgárainak európai integrációja kiemelt helyet foglal el az EU törekvései között"- vallja a könyv előszavában városunk polgármestere, Szita Károly. A Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör, mint civil szervezet 1997-ben alakult meg, és azóta fáradhatatlanul, kitartóan tevékenykedik. Célja: megismertetni velünk más nemzetek - angol, német, francia, olasz és mások - kultúráját, szokásait, művészetét, történelmét, és az országok természeti szépségeit. Kapcsolatotokat építhetünk, nyelvet tanulhatunk. A színes palettáról válogatva gazdagodhatunk. A könyv, amelyet az olvasó kézben tart városunk testvérvárosait, a köztük, a velük kialakult kapcsolatokat mutatja be. Pillanatképek a bontakozó barátságról, a közös útról. Életképek, emlékek, találkozások. Színes fotók, újságcikk másolatok, vallomások, emlékezések teszik teljessé a kötetet. Kiknek ajánlom ezt a könyvet? Az egyesület jelenlegi és jövőbeni tagjainak. Mindazoknak, akik a múlt iránt érdeklődnek. Mindazoknak, akik még hisznek az emberi kapcsolatokban. "A barátsággal � sosem szabad betelni úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását." /Cicero/

2010

2010

 

"Széptájú Somogy! Szívemre nőttél!"

   "Széptájú Somogy! Szívemre nőttél!" Somogy megye magyar költők verseiben és magyar festők képein. Bp. 2008. Távok. 108 p. "Hangulatok, színek, ízek és illatok különleges elegyét kínálja a somogyi képekkel, versekkel komponált mű, amely a - Jer, nézd a Balatont - " című kötet folytatásaként jelent meg. 50 vers, 50 festmény reprezentálja, varázsolja elénk a XVIII. századtól napjainkig a széptájú Somogyországot, annak költészetét, festészetét. Az alkotások esztétikusan, egymással harmonizálva mutatják be az említett korszakot. Dedikált albumot tarthatunk kézben: Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Takáts Gyula, Fodor András, Veress Miklós és mások gondolatai Martyn Ferenc, Kunffy Lajos, Rippl-Rónai József, Balázs János képein tükröződnek. Sajátos nézőpontok, érzések, amelyek a haza, a szülőföld szeretetét, az egyéni lokálpatriotizmust hirdetik. Egy képeskönyvet vehet kézbe az olvasó, amelynek lapozgatása közben a régóta itt élők, a más tájról ideköltözött, de életük végéig magukat somogyinak valló művészek nagy találkozása elevenedik meg előttünk. A költészet és a képzőművészet nyelvén, azok segítségével ismerhetjük meg az itt élő emberek történelmét, művészetét, életét, ahogyan Fésűs Éva, Kaposvár meseíró díszpolgára vallja: "Te lettél boldogságom fészke, széptájú Somogy, Te adtál felnőtt életemnek örömet, bánatot, itt teljesült be minden vágyam, miközben embert érlelő, nehéz esztendőket is végig jártam." A "honszeretet verses-képeskönyv"-ének szerkesztője Zentai Gabriella, a Budapesten működő Somogyiak Baráti Körének tagja. Ajánlom e kiadványt, antológiát mindazoknak, akik somogyinak vallják magukat, valamint az idelátogatóknak, hogy fedezzék fel és gazdagodjanak a széptájú Somogy szellemi, kulturális örökségével, Somogyország kincseivel.

2011

2011

Bertók László: Pénteken vasárnap: versek.

Bp. 2010. Magvető 87 p. „Sokáig, hét évig írtam ezt a könyvet, pedig a pillanatról szól. Arról, amit nem lehet kikerülni, de mintha örökké tartana, meg arról, amelyik fölvillan és eltűnik, hiába kapaszkodsz bele. Néha úgy érzed, sikerült megállítanod, megjelölnöd, sőt, ott maradni benne valameddig, de máris jön a következő, amely magával sodor vagy lehagy….Egyszer csak hetvenöten lettek. Pillanatkák, így hívom őket.” Ez a kötet a vései születésű kölő újabb összegzése, fanyar-ironikus vallomása. A három ciklusra osztott kompozíció tizenkét sorosai a szabad verses „hosszúkák” gondolati melléktermékeiként születtek. A cím az öregedésre utal, a múló idő kíméletlen jelzései. Valami hetyke, mégis fojtottan tragikus hang, a halálfélelem és az életkedv egyszerre jellemzi e különös, bravúros alkotásokat.
Értékes, szép kötet, minden versszerető olvasónak jó szívvel ajánlható.
 

Eperjessy Ernő: Regionális cselédszótár: a zselicségi uradalmi cselédek regionális szótára.1900-1950.

Kaposvár, 2010. SMMI. 333 p.  A szerző egy már letűnt társadalmi réteg, az uradalmi cselédség, a zselic(ség)i uradalmi cselédek nyelvhasználatának a jellemző szavait tartalmazó szótárt tett le az asztalra. Eperjessy munkája egyedülálló, megismételhetetlen. Ilyen szótár eddig még nem készült, és már nem is készülhet, mert: az „Elűnt világból nem születhetnek sem szavak, sem szógyűjtők, sem hagyománykutatók.” Ez a szótár a regionális szótár és a szakszótár sajátos ötvözete. Eperjessy otthonosan mozog ebben a nyelvi világban. Teheti, mert valójában ő is ebből a rétegből, cselédségből származik, és egyetemi tanulmányai során néprajzi és nyelvtudományi ismeretekkel gazdagodott, amelyek őt alkalmassá és hivatottá tették e munka elkészítésére.
A tulajdonképpeni cselédszótár az 1960-as években készült és 1971-ben állt össze. Azóta a dialektológia sokat fejlődött. Ezért, a mai regionális lexikográfiai elváltozásoknak, a korszerű minősítőrendszer követelményeinek, ajánlásainak részben tesz eleget. A jelen szótár célja, ha kevésbé korszerű formában is, hogy az utókornak átörökítse a cselédvilág nyelvi sajátosságait, és a köznyelv, az irodalom, a nyelvtudomány, a művelődéstörténet, mint forrás meríthet belőle.” A szavak olyanok, mint a hírnökök. Mindazt a jót és rosszat elmondják, ami abban a közösségben honol, amelyben élünk.”(Tamási Áron) 2 a szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből.” (Kosztolányi Dezső)
 

Rozsos István: Három könyv a hitől, az életútról, a hivatásról.

Pécs, 2010.Oboler Kft. 223 p. A Tisztelt Olvasó három önmagában is kerek, de tárgyánál fogva egymással összefüggő könyvet talál e kötetben. „Aki ezt a művet írta, az kegyelem állapotában volt.” „A hatalmas ismeretanyagra támaszkodó írás az elmélyülést, kitartást és hűség talentumát mutatja” - olvashatjuk a véleményeket igazságügyi orvos-szakértő kollegáktól. Dr. Rozsos István emeritus professzor, főigazgatói tanácsadó szakmai munkássága számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Kaposvár Megyei Jogú Város díszpolgára most papírra vetette gondolatait. Keresi a választ a „Mi az ember?  kérdéskörre. A keresztény szemlélet szerint ítéli meg a történelem fázisait. Szerinte az ember nem a véletlen terméke, hanem Isten teremtménye és választott munkatársa. „Az egy sebész útja Magyarországon” című könyv a szerző életútját, példamutatását, az orvosi hívatásról írt fejtegetéseit tárja elénk. „A judícium és kompetencia jelentősége a 21.században” című vázlatot elsősorban a fiatal kollegáknak szánja Rozsos professzor. Olyan szellemiség tükröződik belőle, amely az életre való felkészüléshez nélkülözhetetlen. A Hitről, az Életútról, a Hivatásról.
Ajánlom mindazoknak, akik kíváncsiak a gyógyító orvos és a lelki békét hirdető jelképes párbeszédére.